Trang chủ

VB ngành giáo dục

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ hướng tới ngày hội CNTT lần thứ tư của ngành Giáo dục Đào tạo Hải Phòng
Ngày đăng 09/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 521

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


       Số 1062/KH-SGDĐT                          Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ
HƯỚNG TỚI  NGÀY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẦN THỨ 

CỦA NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

 

                        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009, hưởng ứng chủ đề năm học và để chuẩn bị tổ chức tốt ngày Hội CNTT lần thứ Tư của ngành (10-01-2009), Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ hướng tới ngày Hội như sau :

 

Tháng 11/2008 :

* Tổ CNTT thực hiện :

- Thu phiếu điều tra khảo sát hiện trạng CNTT đến các đơn vị giáo dục và tổng hợp xong trước ngày 10/12/2008.

- Chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai Chỉ thị 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008-2009,  triển khai các công việc chuẩn bị cho ngày Hội CNTT lần thứ Tư.

 - Chuẩn bị công văn thông báo cho các đơn vị giáo dục, các Phòng giáo dục và Đào tạo, các phòng chuyên môn giới thiệu cá nhân tập thể tiêu biểu đề nghị các cấp khen thưởng trong ngày Hội.

 * Các phòng chuyên môn :

- Các phòng Giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học; GDTX, ĐT-GDCN: Chỉ đạo các đơn vị giáo dục xây dựng các bài giảng ứng dụng CNTT có chất lượng. Tập trung xây dựng ở mỗi cấp học 2 tiết dạy mẫu ứng dụng CNTT để truyền hình Hải Phòng quay làm tư liệu và trên cơ sở đó xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy có ứng dụng CNTT.

- Phòng Khảo thí - KĐCL - QLNCKH chủ trì, phối hợp với Trung tâm tin học, Tổ CNTT : xây dựng kế hoạch và công bố thể lệ các cuộc thi "Trí tuệ giáo dục đào tạo Hải Phòng lần thứ Tư" với 3 nội dung: "Cán bộ quản lý sử dụng máy tính giỏi", "Giáo viên soạn bài giảng điện tử giỏi", "Sáng tạo phần mềm giáo dục".

Tháng 12/2008

* Tổ CNTT (Văn phòng Sở) :

- Tham mưu ra Quyết định thành lập ban chỉ đạo tổ chức ngày Hội CNTT, phân công nhiệm vụ các tiểu ban. Tổ chức họp ban chỉ đạo.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, cách thức tổ chức ngày Hội trình Ban chỉ đạo phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

- Thu báo cáo, tham luận, tập hợp danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Lấy ý kiến các phòng chuyên môn để đề nghị khen thưởng các cá nhân tập thể do các đơn vị giáo dục giới thiệu. Dự thảo báo cáo tổng kết xong trước ngày 15/12/2008.

- Tổ chức thẩm định thành tích của các cá nhân, tập thể và kết hợp với truyền hình làm phóng sự.

- Gửi giấy mời cùng thông báo trước ngày 25/12/2008

- Hoàn thành phóng sự phát trên sóng truyền hình Hải Phòng về một số đơn vị giáo dục  vào cuối tháng 12/2008 để tuyên truyền quảng bá thông tin về ngày Hội.

- Phối hợp với Phòng GD-ĐT Hồng Bàng, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, công văn gửi các ngành liên quan hỗ trợ tổ chức ngày Hội: điện, nước, y tế, công an (thành phố, quận Hồng Bàng, phường Hoàng Văn Thụ)

- Phương án kĩ thuật truyền hình trực tiếp từ hội trường ra ngoài để phục vụ nhiều người cùng theo dõi buổi Lễ. Tổ chức truyền hình Internet tại 2 điểm: trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Bảo.

* Các phòng chuyên môn

- Phòng Mầm non, Tiểu học, Trung học, GDTX, TCCN : Tổ chức trình diễn các tiết dạy ứng dụng CNTT mẫu xong trước ngày 15/12/2008

- Phòng Khảo thí: Tổ chức các cuộc thi theo kế hoạch để hoàn thành xong trước 25/12/2008.

 

Tháng 01/2009

            - Họp ban chỉ đạo : các tiểu ban báo cáo kết quả công tác chuẩn bị. Duyệt phóng sự truyền hình (ngày 02/01/2009)

            - Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ ngày Hội (08/01/2009)

            - Tổ chức ngày 10/01/2009 theo Chương trình ngày Hội (gửi kèm).

Trên cơ sở kế hoạch này, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, các phòng GD-ĐT, các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở GD-ĐT căn cứ vào kế hoạch này và sự hướng dẫn của các phòng chuyên môn môn Sở triển khai tổ chức thực hiện tốt để ngày Hội CNTT lần thứ Tư của ngành
GD-ĐT Hải Phòng thành công tốt đẹp.

 

                                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC       

Nơi gửi :                                                                                                                        

- Các đ/c PGĐ

- Các đơn vị trực thuộc.

- Lưu VP

 

 Nguyễn Xuân Trường