Trang chủ

VB ngành giáo dục

Thông tư số 30: Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Ngày đăng 10/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...

Góp ý kiến cho bộ tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

Ngày đăng 13/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 836
Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học

Ngày đăng 17/08/2011 | 12:00 | Lượt xem: 811
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo   Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm củagiáo dục mầm non, giáo dục phổ...

Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

Ngày đăng 16/06/2011 | 12:00 | Lượt xem: 850
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01...

Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học

Ngày đăng 14/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 875
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số...

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Ngày đăng 28/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 835
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007...

Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học

Ngày đăng 04/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 819
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của...

Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN

Ngày đăng 28/07/2010 | 12:00 | Lượt xem: 771
Năm học 2009-2010, diễn ra trong tình hình chính trị - xã hội của đất nước tiếp tục ổn định, nền kinh tế có xu hướng phục hồi sau suy giảm và đã có những chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng...

Dự thảo chương trình tiếng Anh tiểu học thuộc đề án 2020

Ngày đăng 21/07/2010 | 12:00 | Lượt xem: 787
Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020" (sau đây sẽ được gọi tắt là Đề án 2020) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 9 năm 2008. Mục tiêu của Đề...

Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ngày đăng 21/07/2010 | 12:00 | Lượt xem: 706
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số...

Thông báo: Kết quả thể dục thể thao năm học 2009-2010

Ngày đăng 04/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 717
Kết quả đã được chuyển vào Email của các trường. Các nhà trường vui lòng tải tại email và cho ý kiến về Phòng giáo dục.

Thông Tư Ban Hành Qui Định Về Chế Độ Làm Việc Đối với GV Phổ Thông

Ngày đăng 03/12/2009 | 12:00 | Lượt xem: 759
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số:    28 /2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông Tư Ban Hành Qui Định Về Chế Độ Làm Việc Đối với GV Phổ Thông

Ngày đăng 03/12/2009 | 12:00 | Lượt xem: 730
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số:    28 /2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Ngày đăng 04/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 694
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan...

Thông tư ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Ngày đăng 04/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 740
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,...

Hướng dẫn dạy học môn thủ công, kĩ thuật ở tiểu học

Ngày đăng 05/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 806
Kính gửi : Ông (bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc đánh giá sâu môn Thủ công, Kĩ thuật ở Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến của...

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2009 - 2010

Ngày đăng 20/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 736
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kết luận 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về ti ếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII),...

Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học

Ngày đăng 20/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 686
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số...

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A (H1N1)

Ngày đăng 20/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 755
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo                - Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp...

Kế hoạch Giao lưu Olympic Ngoại ngữ thành phố

Ngày đăng 14/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 766
Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng có kế hoạch tổ chức giao lưu Olympic Ngoại ngữ tiểu học

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009

Ngày đăng 05/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 719
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; ...

Bản Đăng Kí Tham Gia Ngày hội CNTT lần thứ tư của ngành Giáo dục Đào Tạo Hải Phòng

Ngày đăng 09/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 750
  TÊN ĐƠN VỊ   ……………………………………….   BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA NGÀY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẦN THỨ TƯ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ...

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ hướng tới ngày hội CNTT lần thứ tư của ngành Giáo dục Đào tạo Hải Phòng

Ngày đăng 09/12/2008 | 12:00 | Lượt xem: 734
  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...

Công văn 1061/SGDĐT-VP ngày 11/11/2008 triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2008-2009

Ngày đăng 25/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 792
    UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   ...

Tăng cường công tác quản lý tài chính giáo dục đào tạo

Ngày đăng 09/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 733
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương             Công tác quản lý tài chính...