Trang chủ

TKB - Thời gian biểu

Thời khóa biểu số 4 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1339

Thứ Tiết 4D1 - M.Thu
 P28
4D2 - B.Lan
 P11
4D3 -Nhung
P12
4D4 - Sen
P26
4D5 - Đ.Hằng
P25
4D6 - P.Phương
P 27
4D7- P.Hiền
P 10
S C S C S C S C S C S C S C
Hai 1   Toán NN(Diễm) Toán   Toán   Toán   Toán   Toán Tin(Hưng) Toán
2   ÂN(Nhất) NN(Diễm)   T Đ   T Đ   T Đ   T Đ Tin(Hưng)
3   T Đ Tin(Hưng) TD(Hướng)   L Sử   ÂN(Nhất)   L Sử   L Sử NN(Diễm) L Sử
4   L Sử Tin(Hưng) L sử   TD(Hướng)   L Sử   MT(Điệp)   HĐTT NN(Diễm) HĐTT
5   HĐTT (Tầng 3) HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   MT(Điệp) (Tầng 3) TD(Hướng)
Ba 1   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán
2   CT   ÂN(Nhất)   CT   CT   CT   CT   TD(Hướng)
3   LT-C   CT   LT- C   LT- C   LT-C   TD(Hướng)   ÂN(Nhất)
4   Khoa   LT - C   ÂN(Nhất)   TD(Hướng)   Khoa   LT- C   CT
5   Đ Đ   Đ Đ   Khoa   Khoa   Đ Đ   Khoa   LT - C
1   Toán   Toán NN(Diễm) MT(T.Anh) Tin(Hưng) Toán   Toán   Toán   MT(Điệp)
2   MT(T.Anh)   KC NN(Diễm) Toán Tin(Hưng) KC   KC   KC   Toán
3   KC   MT(T.Anh) Tin(Hưng) KC NN(Diễm) TD(Hướng)       KC
4   T Đ   T Đ Tin(Hưng) T Đ NN(Diễm) T Đ   Kĩ thuật   TD(Hướng)  
5   Kĩ thuật   Khoa (Tầng 3) Đ Đ (Tầng 3) Đ Đ   TD(Hướng)   Đ Đ   Đ Đ
Năm 1   Toán   Toán   Toán   Toán NN(Hoa) Toán Tin(Hưng) Toán   Toán
2   TLV   TLV   TD(Hướng)   TLV NN(Hoa) TLV Tin(Hưng) TLV   TLV
3   LT-C   LT - C   TLV   LT- C Tin(Hưng) TD(Hướng) NN(Hoa) LT- C   LT-C
4   Địa   Địa   LT- C   Địa Tin(Hưng) LT- C NN(Hoa) Địa   Khoa
5   TD(Hướng)   KT   Địa   MT(Điệp) (Tầng 3) Địa (Tầng 3) KT   Địa
Sáu 1 Tin(Hưng) Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán
2 Tin(Hưng) TLV   TD(Hướng)   TLV   TLV   TLV   TLV   TLV
3 NN(Hoa) TD(Hướng)   TLV   Khoa   Khoa   ÂN(Nhất   Khoa   Khoa
4 NN(Hoa) Khoa   Khoa   KT   KT   Khoa   ÂN(Nhất)   KT
5 (Tầng 3) HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT