Trang chủ

TKB - Thời gian biểu

Thời khóa biểu khối 3 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1342

Thứ Tiết 3C1 - Hiển
P9
3C2 - V.Hoa
P2
3C3 - Sao
P3
3C4 - P.Hà
P9
3C5 - Ng.Nga
P2
3C6 - Tú
P1
3C7 - Thủy
P1
3C8 - Thương
P3
S C S C S C S C S C S C S C S C
Hai 1   Toán HĐTT     Toán Toán   Tin(Thành) Toán   Toán HĐTT   HĐTT  
2   TD(Hướng) Toán     TĐ-KC TĐ-KC   Tin(Thành) TĐ-KC   MT(Điệp) Toán   Toán  
3   TĐ-KC TD(Hướng   Tin(Thành) TĐ-KC TĐ-KC     MT(Điệp)   TĐ-KC TD(Học)   TĐ-KC  
4   TĐ-KC TĐ-KC Tin(Thành) Tin(Thành) ÂN(Ph) TD(Hướng)     TĐ- KC   TĐ-KC TĐ-KC   TD(Học)  
5   HĐTT TĐ-KC Tin(Thành)   HĐTT HĐTT     HĐTT   HĐTT TĐ-KC   TĐ-KC  
Ba 1   Toán Toán     Toán Toán     Toán   Toán NN(Thành)   Toán  
2   CT CT     MT(Điệp) MT(Điệp)     CT   CT Toán   NN(Thành)  
3   NN(Thành)     CT CT       CT   CT  
4   ĐĐ     Tin(Thành)   ĐĐ   ĐĐ    
5   NN(Thành) ĐĐ     ĐĐ ĐĐ Tin(Thành)   TD(Hướng)   TD(Học) ĐĐ   ĐĐ  
1 Tin(Thành) Toán Toán     NN(Thành) Toán     Toán   Toán Toán   Toán  
2 Tin(Thành) LT-C LT-C     TD(Hướng) NN(Thành)     NN(Thành)   LT-C LT-C   LT-C  
3   T.Viết NN(Thành)     Toán LT-C     LT-C   NN(Thành) MT(Điệp)   T.Viết  
4   NN(Thành) T.Viết     LT-C T.Viết     T.Viết   T.Viết T.Viết Tin(Thành MT(Điệp)  
5   TNXH MT(Điệp)     T.Viết TC     TNXH   TNXH TC Tin(Thành TC  
Năm 1   Toán Toán     Toán Toán     Toán   ÂN(Hảo) Toán   Toán  
2   CT CT     CT NN(Thành)     CT   Toán CT   CT  
3   TNXH ÂN(Ph)     TNXH CT     TC   CT NN(Thành)   ÂN(Hảo)  
4   TC TNXH     TC ÂN(Ph)     TD(Hướng   TC ÂN(Hảo)   NN(Thành) Tin(Thành
5   ÂN(Ph) TC     NN(Thành) TNXH     ÂN(Hảo)   NN(Thành) TNXH   TNXH Tin(Thành
Sáu 1   Toán Toán     Toán Toán     Toán   Toán Toán   Toán  
2   TLV TD(Hướng     TLV TLV     TLV   TLV LLV   LTLV  
3   MT(Điệp) TLV     TNXH TNXH     TNXH Tin(Thành TNXH TD(Học)   TNXH  
4   TD(Hướng) TNXH     HĐTT TD(Hướng)     HDTT Tin(Thành) HĐTT TNXH   TD(Học)  
5   HĐTT HĐTT     TD(Hướng) HĐTT     NN(Thành)   TD(Học) HĐTT   HĐTT