Trang chủ

TKB - Thời gian biểu

Thời khóa biểu khối 2 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1365

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014 - 2015
KHỐI 2 (THỰC HIỆN TỪ 19/1/2015)
Thứ Tiết 2B1 - P.Thu
P24
2B2 -L.Anh
P22
2B3 - B.Hà
P6
2B4 - T.Hằng
P7
2B5 -Ng.Loan
P23
2B6 - Yến
P4
2B7 - Trang
P5
2B8 - Quế
P8
S C S C S C S C S C S C S C S C
Hai 1 HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT  
2 Toán ĐĐ Toán ĐĐ Toán Tin(Th) Toán Đ Đ Toán Đ Đ Toán ĐĐ Toán ĐĐ Toán ĐĐ
3 TV(LT) TV(LT) Toán(LT TV(LT) Tin(Th) TD(Học) TV(LT) ÂN(Ph)
4 Toán(LT Toán(LT Đ Đ Toán(LT Toán(LT Toán(LT Toán(LT Toán(LT
5                                
Ba 1 Toán   Tin(Th)   Toán   Toán   Toán   MT(Điệp   Toán   Toán  
2 Tin(Th) NN(Hoa Toán TC KC Toán(LT KC TD(Học) KC TNXH Toán TV(LT) KC TV(LT) KC TV(LT)
3 KC TV(LT) KC Toán(LT CT NN(Hoa CT TNXH MT(Điệp Toán(LT KC TD(Học) NN(Hoa) TNXH CT MT(Điệp
4 CT MT(Điệp TNXH Tự học TNXH TV(LT) MT(Điệp Toán(LT CT TV(LT) TNXH NN(Hoa CT Toán(LT TNXH TD(Học)
5                                
1 ÂN(Ph)   Toán    Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán  
2 Toán Tin(Th) CT TD(Học) ÂN(Ph TV(LT) NN(Hoa NN(Hoa MT(Điệp CT Toán(LT MT(Điệp Tự học Toán(LT
3 TD(Học) TV(LT) Tin(Th) Tự học MT(Điệp NN(Hoa ÂN(Ph) Tin(Th) HĐTT LT-C NN(Hoa)
4 TNXH Tự học Tin(Th) HĐTT HĐTT LT-C ÂN(Ph) LT-C NN(Hoa) TC Tự học LT-C TD(Học) NN(Hoa) MT(Điệp
5                                
Năm 1 Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Tin(Th)  
2 LT-C ÂN(Ph) LT-C NN(Hoa LT-C MT(Điệp T.Viết Tự học T.Viết  TD(Học) LT-C TV(LT) ÂN(Ph) Tin(Th) Toán TV(LT)
3 T.Viết TD(Học) MT(Điệp HĐTT TD(Học) ÂN(Ph) CT Tin(Th) CT Tự học T.Viết NN(Hoa T.Viết MT(Điệp T.Viết HDTT
4 MT(Điệp HĐTT T.Viết TD(Học) T.Viết TC TC HĐTT TC HĐTT HĐTT MT(Điệp CT NN(Hoa) CT ÂN(Ph)
5                                
Sáu 1 Toán   Toán   Toán   Toán   Tin(Th)   ÂN(Ph)   Toán   TD(Học)  
2 CT Toán(LT CT MT(Điệp CT NN(Hoa) Tin(Th) TD(Học) ÂN(Ph) TV(LT) Toán Tin(Th) TD(Học) ÂN(Ph) Toán Tự học
3 TLV NN(Hoa) TLV ÂN(Ph) TLV TD(Học) ÂN(Ph) TV(LT) Toán HĐTT CT HĐTT TLV HĐTT TLV Tin(Th)
4 T.Công HĐTT ÂN(Ph) NN(Hoa) HĐTT MT(Điệp TLV HĐTT TLV TD(Học) TLV ÂN(Ph) T.Công Tin(Th) T.Công HĐTT
5