Trang chủ

TKB - Thời gian biểu

Thời khóa biểu khối 1 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1438

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014 - 2015
KHỐI 1 (THỰC HIỆN TỪ 19/1/2015)
Thứ Tiết 1A1 - Lương
P13
1A2 - Chuyên
P21
1A3 - Thắm
P17
1A4 - Ngà
P18
1A5 -Hồ Thủy
P16
1A6 - Thoa
P15
1A7 - Hòa
P19
1A8 - L.Hằng
P20
1A9 - T.Thủy
P14
S C S C S C S C S C S C S C S C S C
Hai 1 HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT  
2 Toán GDLS Toán Tin(Loan Toán TV(LT) Toán GDLS Toán GDLS Toán TD(Hiệp Toán NN(Lan Toán GDLS Toán GDLS
3 TV Tin(Loan TV GDLS TV GDLS TV TD(Hiệp TV NN(Lan TV GDLS TV GDLS TV TV(LT) TV TV(LT)
4 TV TV(LT) TV TV(LT) TV Tin(Loan TV TV(LT) TV TD(Hiệp TV TV(LT) TV TV(LT) TV NN(Lan TV ÂN(Hảo
5                                    
Ba 1 Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   ÂN(Hảo   Toán   Toán   MT(T.A  
2 TV Toán(LT TV MT(T.A ÂN(Hảo TD(Hiệp TV Toán(LT MT(T.A Tin(Loan Toán Toán(LT Tin(Loan GDLS TV NN(Lan Toán GDLS
3 TV GDLS Tin(Loan Toán(LT TV Toán(LT ÂN(Hảo MT(T.A TV Toán(LT TV Tin(Loan) TV NN(Lan TV TD(Hiệp TV Toán(LT
4 ÂN(Hảo Tin(Loan TV GDLS TV NN(Lan) TV GDLS TV TV(LT) TV GDLS TV MT(T.A Tin(Loan GDLS TV HĐTT
5                                    
1 Toán   Toán   MT(T.A   Toán   Toán   Toán   ÂN(Hảo   Toán   Toán  
2 TV Toán(LT TV TD(Hiệp Toán Toán(LT TV NN(Lan) TV GDLS TV Toán(LT Toán Toán(LT MT(T.A Toán(LT ÂN(Hảo Toán(LT
3 TV TV(LT) ÂN(Hảo Toán(LT TV GDLS TV TV(LT) TV TV(LT) MT(T.A TV(LT) TV TD(Hiệp TV TV(LT) TV TV(LT)
4 TNXH HĐTT TV TV(LT) TV HĐTT MT(T.A HĐTT ÂN(Hảo HĐTT TV HĐTT TV HĐTT TV HĐTT TV TD(Hiệp
5                                    
Năm 1 Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán  
2 TV NN(Lan) TV TNXH Tin(Loan MT(T.A TV Toán(LT TV ÂN(Hảo) NN(Lan T.Công MT(T.A TNXH TV Toán(LT TV TNXH
3 MT(T.A TD(Hiệp TV NN(Lan) TV ÂN(Hảo Tin(Loan TNXH TV TNXH TV MT(T.A TV TV(LT) TV TNXH NN(Lan Tin(Loan
4 TV TNXH MT(T.A HĐTT TV TNXH TV T.Công TNXH MT(T.A TV TNXH TV Toán(LT Tin(Loan ÂN(Hảo) TV NN(Lan
5                                    
Sáu 1 TV   TV   TV   TV   TV   TV   TV   TV   TV  
2 TV ÂN(Hảo NN(Lan TNXH TNXH TV(LT) TV Tin(Loan TV Toán(LT TV NN(Lan TV T.Công ÂN(Hảo) MT(T.A TV T.Công
3 NN(Lan MT(T.A TV ÂN(Hảo TV T.Công TNXH NN(Lan) T.Công HĐTT TNXH Tin(Loan ÂN(Hảo HĐTT TV T.Công Tin(Loan HĐTT
4 T.Công HĐTT TC HĐTT NN(Lan HĐTT HĐTT ÂN(Hảo Tin(Loan NN(Lan ÂN(Hảo HĐTT TNXH Tin(Loan TNXH HĐTT TNXH MT(T.A
5