Trang chủ

TKB - Thời gian biểu

Thời khóa biểu (số 1) Khối 4 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 27/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 508

Thứ Tiết 4D1- P.Hiền
P 10
4D2 - B.Lan
 P 9
4D3 - P.Hà
 P 12
4D4 - Thịnh
 P 25
4D5 - P.Phương
P 11
4D6 - M.Tú
 P 26
4D7 - Sen
 P27
S C S C S C S C S C S C S C
Hai 1 Tin(Đức) Toán NN(Lan) Toán   Toán   Toán   Toán   TD(Hướng)   Toán
2 Tin(Đức) NN(Lan) TD(Hướng)   T Đ   T Đ   T Đ   Toán   ÂN(Hảo)
3 NN(Lan) L Sử Tin(Đức) T Đ   L Sử   ÂN(Hảo)   L Sử   T Đ   T Đ
4 NN(Lan) HĐTT Tin(Đức) L sử   TD(Hướng)   L Sử   HĐTT   L Sử   L Sử
5   TD(Hướng)   HĐTT   HĐTT   HĐTT   ÂN(Hảo)   HĐTT   HĐTT
Ba 1 ĐT Toán Toán   Toán NN(Lan) Toán Tin(Đức) Toán   Toán   Toán   Toán
2 TV ÂN(Nhất)   CT NN(Lan) CT Tin(Đức) TD(Hướng)   CT   CT   CT
3   CT   ÂN(Nhất) Tin(Đức) LT- C NN(Lan) CT   TD(Hướng)   ÂN(Hảo)   LT-C
4   LT - C   LT - C Tin(Đức) ÂN(Nhất) NN(Lan) LT- C   LT- C   LT-C   TD(Hướng)
5   Đ Đ   Đ Đ   Đ Đ   Đ Đ   Đ Đ   Đ Đ   Đ Đ
1   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   TOán   MT(T.Anh)
2   MT(Điệp)   KC   KC   TD(Hướng)   KC   KC   Toán
3   KC   MT(Điệp)   T Đ   KC   T Đ   T Đ   KC
4     T Đ   MT(Điệp)   T Đ   TD(Hướng)   Khoa   T Đ
5   Khoa   Khoa   Khoa   Khoa   Khoa   MT(T.Anh)   Khoa
Năm 1 ĐT Toán Toán   Toán   TD(Hướng)   Toán Tin(Đức) MT(T.Anh) NN(Lan) Toán   Toán
2 TV TLV   TLV   Toán   TLV Tin(Đức) Toán NN(Lan) TLV   TLV
3   LT-C   LT - C   TLV   LT- C NN(Lan) TLV Tin(Đức) LT-C   LT-C
4   Địa   Địa   LT- C   Địa NN(Lan) LT- C Tin(Đức) Địa   Địa
5   TD(Hướng)   KT   Địa   MT(Điệp)   Địa   KT   KT
Sáu 1   Toán   TD(Hướng)   Toán   Toán   Toán   Toán Tin(Đức) Toán
2   TLV   Toán   TLV   TLV   TLV   TD(Hướng) Tin(Đức) TLV
3   Khoa   TLV   Khoa   Khoa   Khoa   TLV NN(Lan) TD(Hướng)
4   KT   Khoa   KT   KT   KT   Khoa NN(Lan) Khoa
5   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT