Trang chủ

TKB - Thời gian biểu

Thời khóa biểu (số 1) Khối 2 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 27/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 463

Thứ Tiết 2B1 - P6
Trang + P.Thu
2B2 - P8
Quế
2B3 - P22
Ngoan + M.Thu
2B4 - P24
Yến
2B5 - P 23
Ngh.Loan
2B6 - P 21
Chuyên
2B7 - P 7
T.Hằng
2B8 - P5
B.Hà
S C S C S C S C S C S C S C S C
Hai 1 HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT   HĐTT  
2 Toán Toán(LT) Toán Toán(LT) Toán MT(Huyền Toán Tin(Hưng Toán ÂN(Nhất Toán Toán(LT Toán Toán(LT) Toán Toán(LT)
3 Tin(Hưng ĐĐ Toán(LT) ÂN(Nhất) Toán(LT) MT(Huyền ĐĐ ĐĐ
4 Đ Đ MT(Huyền ĐĐ Toán(LT) Đ Đ ĐĐ Tin(Hưng ÂN(Nhất
5                                
Ba 1 Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   TD(Hướng   NN(Diễm)   Toán  
2 TD(Hướng Toán(LT) NN(Diễm) TV(LT) KC Toán(LT) KC MT(Huyền KC Toán(LT) Toán TV(LT) Toán TV(LT) KC Tin(Hưng
3 KC TV(LT) KC Tin(Hưng) ÂN(Nhất) TV(LT) TNXH TV(LT) TD(Hướng) TV(LT) KC Toán(LT KC MT(Huyền NN(Diễm TV(LT)
4 TNXH NN(Lý) TNXH Toán(LT) TNXH Tự học TD(Hướng Đ Đ TNXH Tin(Hưng TNXH MT(Huyền TNXH Toán(LT) TNXH Toán(LT)
5                                
1 Toán   TD(Hướng   Toán   Toán   Toán   Tin(Hưng   Toán   NN(Diễm)  
2 CT TV(LT) NN(Diễm) TV(LT) CT TV(LT) NN(Lý) Tin(Hưng CT NN(Lý) Toán ÂN(Nhất) CT TV(LT) Toán TV(LT)
3 TNXH Toán TNXH NN(Lý) TNXH CT NN(Lý) MT(Huyền ÂN(Nhất CT Tin(Hưng NN(Diễm) TNXH CT TNXH
4 TD(Hướng MT(Huyền CT Tự học TC ÂN(Nhất) Tin(Hưng NN(Lý) NN(Lý) Tự học Tự học
5                                
Năm 1 NN(Lý)   Toán   Toán   Toán   MT(Huyền   TD(Hướng   Toán   Toán  
2 Tin(Hưng MT(Huyền T.Viết TD(Hướng) NN(Lý) MT(Huyền Toán(LT) Toán TV(LT) Toán TV(LT) LT-C TD(Hướng LT-C ÂN(Nhất
3 Toán ÂN(Nhất) TD(Hướng TC LT-C HĐTT LT-C TNXH LT-C TNXH T Đ TNXH Tin(Hưng) MT(Huyền T.Viết Tin(Hưng
4 LT-C Tự học LT-C HĐTT T.Viết Tin(Hưng T.Viết Tự học T.Viết Tự học LT-C T.Viết T.Viết ÂN(Nhất TD(Hướng MT(Huyền
5                                
Sáu 1 Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   Toán   TD(Hướng   Toán  
2 T.Viết ÂN(Nhất) CT MT(Huyền CT Tin(Hưng CT TV(LT) CT TC CT TC ÂN(Nhất CT TD(Hướng TC
3 CT TC ÂN(Nhất) Tin(Hưng TD(Hướng) ÂN(Nhất) TLV TC TLV HĐTT TLV Tự học Toán TC CT MT(Huyền
4 TLV HĐTT TLV ÂN(Nhất TLV MT(Huyền TD(Hướng HĐTT NN(Lý) TD(Hướng) ÂN(Nhất) HĐTT TLV HĐTT TLV HĐTT
5