Trang chủ

Thông báo

Thông báo lịch học từ ngày 5/9/2011
Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 493

I. LỊCH HỌC:

1. Các lớp học 2 buổi/ngày + bán trú: Khối 1 + Khối 2

2. Các lớp học 1 buổi/ngày:

                        Buổi sáng:  3C4, 3C5, 3C6, 3C8 + Khối 5

                        Buổi chiều: 3C1, 3C2, 3C3, 3C7 + Khối 4

II. THỜI GIAN HỌC

Buổi học

Trống báo

Vào lớp

Tan học

Sáng

7 giờ 20 phút

7 giờ 30 phút

Lớp 1, 2:         10 giờ 30 phút

Các lớp khác: 11 giờ 5 phút

Chiều

13 giờ 20 phút

Lớp 1, 2:         14giờ 10 phút

Các lớp khác: 13 giờ 30 phút

Lớp 1:             16 giờ 25 phút

Lớp 2:             17 giờ 5 phút

Các lớp khác: 17 giờ 10 phút