Trang chủ

Lịch và kết quả thi

Kết quả kiểm tra giữa học kì I toàn trường - Năm học 2011-2012
Ngày đăng 02/11/2011 | 12:00 | Lượt xem: 1285

PHÒNG GD - ĐT QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP BÁO CÁO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - TOÀN TRƯỜNG

NĂM HỌC 2011 - 2012

Ngày kiểm tra:
Môn STT Khối Số học sinh Điểm 1 -2  Điểm 3 - 4 Điểm 5 - 6  Điểm 7 - 8 Điểm 9 - 10 Điểm trên TB Điểm dưới TB GVCN
Số HS
dựthi
Số HS
vắng mặt
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %  
  1 1 289               6 2.1 283 97.9 289 100 0 0  
Toán 2 2 284 1     3 1.1 24 8.5 82 28.9 171 60.2 277 97.5 3 1.1  
3 3 298 2         6 2.0 63 21.1 227 76.2 296 99.0 0 0.0  
4 4 215           5 2.3 16 7.4 194 90.2 215 100.0 0 0.0  
5 5 233 1     2 0.9 7 3.0 17 7.3 206 88.4 230 98.7 0 0.0  
Tổng 1319 4     5 0.4 42 3.2 184 13.9 1081 82.0 1307 99.1 3 0.2  
  1 1 289           3 1.0 33 11.4 253 87.5 289 100 0 0.0  
Tiếng việt 2 2 284 1         20 7.0 102 35.9 161 56.7 283 99.7 0 0.0  
3 3 298 2         18 6.0 126 42.3 152 51.0 296 99.0 0 0.0  
4 4 215           15 7.0 97 42.3 109 50.7 215 100.0 0 0.0  
5 5 233 1         13 5.6 101 43.3 118 50.6 232 99.6 0 0.0  
Tổng 1319 4         69 5.2 459 34.8 793 60.12 1315 99.7 0 0.0  
BAN GIÁM HIỆU NGƯỜI TỔNG HỢP
Mai Văn Hưng