Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 5H5 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 711

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 5H5 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 10 Lê Quốc Anh 5 4.75 9.75 7.5 9 9.25 9 9 9  
2 15 Nguyễn Đức Anh 5 4.5 9.5 7.5 9 8.25 8.25 9 9  
3 24 Nguyễn Tuấn Anh 5 4.5 9.5 7 8 5.5 5.5 9 8  
4 34 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 5 4.5 9.5 8.5 9 8.75 8.75 9 10  
5 37 Nguyễn Xuân Bắc 4 3.5 7.5 7.5 8 6.75 6.25 9 9  
6 42 Lê Hà Chi 4 4.5 8.5 8.75 9 8.5 8.25 9 9  
7 47 Nguyễn Hữu Hồng Diễm 5 5 10 8.5 9 9.25 7.5 9 9  
8 63 Đỗ Duy Đại 4 4.5 8.5 9 9 10 7.25 9 10  
9 68 Giang Thành Đức 4 3.5 7.5 9 8 9 7 9 10  
10 78 Bùi Hương Giang 5 5 10 8.5 9 10 9 9 10  
11 80 Nguyễn Thị Hà Giang 4 4 8 7 8 6.5 6 9 9  
12 81 Nguyễn Trường Giang 5 4.5 9.5 7.5 8 8 9.25 9 8  
13 83 Diệp Ngân 5 4 9 8.5 9 6.5 6 8 9  
14 85 Nguyễn Thái 5 4 9 8 9 7.5 8.5 9 10  
15 92 Phạm Nguyên Hanh 4 5 9 8.5 9 8.5 9.5 9 10  
16 108 Giang Thị Diệu Hương 4 4.5 8.5 7 8 8 9.75 9 9  
17 116 Nguyễn Thu Huyền 5 4.5 9.5 8.5 9 9.5 9 10 9  
18 118 Vũ An Khang 5 5 10 9 10 10 9.5 9 10  
19 120 Đoàn Lê Nam Khánh 5 3.5 8.5 7 8 9 6.75 9 10  
20 127 Khổng Phương Liên 5 5 10 9 10 9.5 8.5 9 10  
21 132 Hồ Thùy Linh 5 5 10 8.5 9 7 7.25 8 10  
22 135 Lee Phương Linh 5 5 10 9 10 8.75 9.25 10 9  
23 136 Ngô Thị Thùy Linh 5 5 10 9 10 9.5 10 9 10  
24 139 Nguyễn Phương Linh 5 5 10 9 10 10 9 10 9  
25 143 Vũ Khánh Linh 5 5 10 9 10 9.25 10 9 10  
26 159 Ngô Thị Thảo Minh 5 4 9 8 9 6 6.75 10 9  
27 164 Trần Ngọc Minh 4 4 8 8 8 6 6.5 9 9  
28 179 Nguyễn Hiếu Nghĩa 5 4 9 8 9 7.25 6.25 8 8  
29 181 Bùi Vũ Bảo Ngọc 5 3.5 8.5 7.5 8 9.5 8.75 9 9  
30 183 Nguyễn Bích Ngọc 5 3.5 8.5 8 8 8.25 9 9 9  
31 187 Lã Hương Nguyên 5 4 9 8.5 9 9.5 8.25 9 9  
32 195 Tô Đình Phong 4 3.5 7.5 6.5 7 7 7 8 8  
33 200 Bùi Mai Phương 5 5 10 8.5 9 9 9.5 9 10  
34 205 Trần Đức Phương 4 4 8 8 8 10 9.5 9 10  
35 206 Vũ Thị Thúy Phương 5 4.5 9.5 8.5 9 10 9.75 9 9  
36 223 Trần Ngọc Minh Thắng 5 4 9 7.5 8 9 5.25 10 9  
37 244 Lê Ngọc Trang 5 5 10 9 10 9.25 8 9 9  
38 256 Đặng Trần Cẩm 5 5 10 9 10 7.75 7 9 9  
39 262 Nguyễn Hoàng Tùng 4 4.5 8.5 8.5 9 9 8 9 9  
40 273 Nguyễn Văn 4 4 8 5.5 7 7.5 6.75 9 7  
41 279 Đỗ Nguyễn Như Ý 5 5 10 8.75 9 9.5 8 9 10  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện