Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 5H3 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 582

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 5H3 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 1 Hồ Hiếu Thảo  An 5 5 10 9 10 9.5 10 10 9  
2 2 Nguyễn Hải  An 5 4.5 9.5 9 9 10 10 9 9  
3 6 Bùi Phương Anh 5 4.5 9.5 8.5 9 9 9.5 10 9  
4 19 Nguyễn Ngọc Phương  Anh 5 4.5 9.5 9 9 9.75 10 9 9  
5 44 Lương    Chi 5 4.5 9.5 8.5 9 9.25 8.5 9 9  
6 51 Bùi Tiến  Dũng 4 5 9 7 8 7 9.75 9 9  
7 53 Đoàn Việt  Dũng 4 4 8 6 7 5.25 5.5 6 6  
8 59 Trần Phạm Quang  Dương 5 5 10 8.5 9 10 7.25 9 9  
9 62 Đặng Hà  Duyên 4 5 9 9 9 10 10 10 9  
10 64 Phạm Linh  Đan 5 5 10 9 10 9 9.25 10 9  
11 77 Bùi Thái Gia 4 3 7 8 8 6.5 6.75 8 7  
12 82 Phạm Hương  Giang 5 4.5 9.5 9.5 10 9.5 9.25 10 10  
13 95 Nguyễn Thanh  Hiền 5 4 9 8 9 8 6.5 9 9  
14 102 Đỗ Huy  Hoàng 4 4.5 8.5 8.5 9 8.5 6.75 8 8  
15 105 Vũ Đức  Hùng 5 4.5 9.5 8.5 9 9 8.25 9 9  
16 107 Vũ Việt  Hưng 4 4.5 8.5 8.5 9 8.5 8 9 9  
17 109 Nguyễn Thị Mai Hương 4 4.5 8.5 9 9 9.5 9.5 9 9  
18 110 Đặng Quang  Huy 4 4.5 8.5 8.5 9 8.5 9 9 9  
19 121 Phạm Huy  Khánh 5 5 10 8 9 9 8.25 9 9  
20 124 Trần Mạnh Kiên 5 5 10 9 10 9.5 8.75 10 9  
21 128 Bùi Bích Linh 5 5 10 8.5 9 9.25 9 10 9  
22 129 Đinh Hiểu  Linh 5 5 10 9 10 10 9.5 10 9  
23 134 Lê Khánh  Linh 5 5 10 8.5 9 8 9.25 9 9  
24 142 Trần Thùy  Linh 4 4 8 8 8 7 5.75 8    
25 152 Phạm Bảo Long 5 5 10 9 10 9 8 9 9  
26 154 Nguyễn Công  Luận 5 5 10 9 10 9 7.5 9 9  
27 168 Phạm Thị Ngọc  My 5 5 10 8.5 9 9.5 7.5 10 9  
28 172 Đỗ Đức Nam 5 5 10 8 9 9.25 10 9 9  
29 197 Bùi Quốc  Phú 5 4 9 6.5 8 9.25 5.5 7 8  
30 201 Bùi Vũ  Phương 4 4.5 8.5 9 9 10 9 9 9  
31 203 Nguyễn Ngân Phương 5 4.5 9.5 8.5 9 9 7 9 9  
32 209 Nguyễn Đình Minh  Quang 4 5 9 9 9 10 9.25 9 9  
33 221 Vũ Minh  Tân 5 4 9 6.5 8 8.25 6 8 7  
34 225 Nguyễn Duy  Thành 5 3.5 8.5 5 7 6.75 6.75 7 8  
35 228 Vũ Tuấn Thành 5 4.5 9.5 9 9 9.5 8.5 9 9  
36 240 Nguyễn Đức Toàn 5 4.5 9.5 7 8 9 8.25 9 9  
37 246 Phạm  Thùy  Trang 5 4.5 9.5 9 9 8.5 8.75 9 9  
38 248 Trần Thùy  Trang 5 4.5 9.5 9 9 8 8.25 9 9  
39 259 Đỗ Minh Tuấn 5 4 9 9.5 9 9.5 8.25 10 9  
40 260 Phạm Mạnh  Tuấn 4 4.5 8.5 9 9 8 8 9 9  
41 275 Nguyễn Diệu Vy 5 5 10 8.5 9 9.75 8.5 9 9  
42 278 Trần Hạnh Vy 5 5 10 8.5 9 8.75 9.75 10 9  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG