Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 5H1 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 764

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 5H1 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 3 Nguyễn Thị Thái  An  5 4.5 9.5 9 9 8.5 9.75 10 10  
2 4 Vũ Tú  An  5 5 10 9 10 10 10 10 10  
3 5 Bùi Đức Hồng  Anh  5 4.75 9.75 8.5 9 10 10 10 10  
4 7 Đào Đức  Anh  5 5 10 8.75 9 10 10 10 9  
5 8 Đỗ Phương  Anh  5 4.5 9.5 8.5 9 9 10 10 10  
6 11 Lê Quỳnh  Anh  5 5 10 9.5 10 10 10 10 10  
7 31 Trần Quốc  Anh  5 4.5 9.5 8.5 9 9.5 7 10 10  
8 33 Võ Đức  Anh  5 5 10 8.5 9 8.5 7 9 9  
9 54 Bùi Trần Tuấn  Dũng  5 5 10 9 10 10 9.25 10 10  
10 73 Tạ Trung Đức 5 5 10 9 10 9.5 8.5 10 10  
11 74 Trần Phương Tiến  Đức 5 5 10 8.5 9 9.75 7 10 10  
12 76 Bùi Hữu Đức  4 5 9 9 9 9.75 7.75 10 10  
13 88 Nguyễn Ngọc    5 5 10 9 10 8.75 8.5 10 9  
14 90 Nguyễn Thanh  Hải  5 5 10 9 10 8.5 9 10 10  
15 100 Nguyễn Thanh  Hoà  5 5 10 9 10 9.5 9.5 10 10  
16 117 Trần Khánh  Huyền  5 5 10 9 10 9.5 9.5 10 10  
17 125 Phạm Trung  Kiên  5 5 10 8.5 9 9.25 8.25 10 9  
18 145 Đoàn Hồng Khánh Linh  5 5 10 9.5 10 9.5 9.75 10 10  
19 146 Đồng Khánh  Linh  5 5 10 9 10 9.5 7.5 10 10  
20 147 Phạm Tố  Linh  5 5 10 9 10 9.5 10 10 10  
21 148 Phạm Trần Phương  Linh  5 5 10 9.5 10 9.75 10 10 10  
22 153 Nguyễn Hải  Long  5 5 10 9 10 10 9.5 10 10  
23 166 Bùi Tuấn  Minh  5 5 10 8.5 9 9 9 10 9  
24 169 Trần Hà   My  5 5 10 9 10 9.5 8.5 10 10  
25 170 Vũ Thị Trà  My  5 5 10 9.5 10 10 8.5 10 10  
26 193 Trần Thuỳ Trang  Nhi  5 5 10 8.5 9 9.75 9.5 10 10  
27 196 Nguyễn Hồng  Phong  5 4 9 8.5 9 10 8 10 10  
28 198 Lê Công  Phú  5 4 9 7 8 9.25 6.5 9 8  
29 207 Nguyễn Ngọc Hà  Phương  5 5 10 9.5 10 10 9.75 10 10  
30 208 Nguyễn Thị Quỳnh  Phương  5 4.5 9.5 9.5 10 10 10 10 10  
31 214 Đỗ Thục  Quyên  5 4.5 9.5 8.5 9 10 9 9 9  
32 222 Nguyễn Huy  Thắng 5 4 9 8 9 9.75 9.75 10 9  
33 234 Hà Thị Thanh  Thảo  5 4.5 9.5 9 9 8.5 6.5 9 9  
34 235 Lê Phương  Thảo  5 5 10 9.5 10 10 10 10 10  
35 236 Dương Anh  Thư 5 5 10 8.5 9 9.5 9.25 10 10  
36 239 Hà Thị Thanh  Thuỷ  5 3 8 8 8 7.75 5 8 8  
37 250 Đào Quỳnh  Trang  5 5 10 9.5 10 9 8.75 10 10  
38 251 Hoàng Hà  Trang  5 5 10 9.25 10 9.75 9.5 10 10  
39 252 Nguyễn Đức  Trí  5 5 10 9 10 9.5 9.75 10 10  
40 258 Nguyễn Anh    4 4 8 7.5 8 8.25 7.75 8 8  
41 261 Hoàng Anh  Tuấn  5 5 10 8 9 9 9 9 9  
42 280 Phạm Thu Hải  Yến  5 5 10 9.25 10 9.5 9.75 10 10  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện