Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H4 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 628

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Trịnh Duy Anh 21/09/2004 Nam NguyÔn ThÞ Thuý Hoa 2/65 Nguyễn Bình-ĐQB Tù do 01249042174
2 Uông Thị Thuỳ Dung 11/04/2004 Nữ Uông Văn Minh Số 5 khu 5 tầng 2/Đ6-ĐQB Tù do 93237028
3 Vò V¨n Hiếu 31/03/2004 Nam NguyÔn ThÞ Kim QuÕ Số 2-Nguyễn Bình Tù do 0995123546
4 Đào Nhật Hiếu 01/02/2004 Nam Đào Nhật Hướng Số 68 đg 12-Xã An Đồng-An Dương Tù do 1219220825
5 Nguyễn Trung Kiên 17/03/2004 Nam Nguyễn Quang Thắng 145 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tù do 934251799
6 Ngô Đức Duy 26/09/2004 Nam Ngô Trọng Hà Số 61B/193 Văn Cao C«ng nh©n 0923341984
7 Phạm Minh Hiền 14/07/2004 Nữ Phạm Văn Hùng Số 136L/263 Nam Pháp II-ĐG C«ng an 0913285048
8 Vũ Minh Quang 05/02/2004 Nam Vũ Văn Tưởng Số 788 khu TT quân đội - KD - LC C«ng nh©n 01689948466
9 Phùng Khánh Linh 17/07/2004 Nữ Phùng Thế Vinh Số 3/103 Hào Khê-Lạch Tray §i tµu 01678233405
10 Vũ Thế Quyền 01/04/2004 Nam Hoàng Vân Trà Khê-Anh Dũng-Dương Kinh C«ng nh©n 0936583179
11 Nguyễn Đoàn Yến Nhi 08/02/2004 Nữ Nguyễn Hữu Cường Số 2B/ngách 2/302 Văn Cao Kü s­ 0404442234
12 Nguyễn Thanh Thảo 14/07/2004 Nữ Nguyễn Quang Cường Số2 ngõ 9 tổ 3 Xóm Trại -Đằng Giang Kü s­ 0935360265
13 Vũ Trung Đức 13/06/2004 Nam Vũ Mạnh Cường Số 17 nam Sơn-đằng Giang- Tù do 0934303579
14 Trần Đức Nghĩa 18/01/2004 Nam Trần Công Nghệ Số 22/1/76 Ngô Gia Tự-Cát Bi-An Hải Bé ®éi 0989566189
15 Đàm Văn Nam 26/07/2004 Nam Đàm Văn Trung Số 132/292 Hào Khê-Kênh Dương Tù do 0904430555
16 Nguyễn Duy Long 14/09/2004 Nam Nguyễn Duy Hà Số 50/29/124 Lạch Tray-Đông Hải-LC Tù do 904336944
17 Nguyễn Nhật Minh 21/10/2004 Nam Nguyễn Thành Dương Số 4/1/76 Ngô Gia Tự- CB- Hải An Tù do 903240879
18 Hoàng Thị Thuỳ Linh 30/05/2004 Nữ Hoàng Hải Số 15a/A9 Đồng Tâm-Lạch Tray KÜ s­ 919410165
19 Lê Hoàng Vũ 20/11/2004 Nam Lê Văn Linh Số 47/97/292 Lạch Tray-Kênh Dương C«ng nh©n 0983729452
20 Lê Hà Vy 22/09/2004 Nữ Lê Quang Trung Số 25/6 ngõ 302 Văn Cao-HảI An Gi¸m ®èc 0936995737
21 Nguyễn Anh Thư 21/04/2004 Nữ Nguyễn Tuấn Anh Tổ 27 phường Vĩnh Niệm-Lê Chân Tù do 0987686200
22 Lại Thị Hồng Hạnh 17/02/2004 Nữ Lại Đức Hiến Số 39/201 Lạch Tray-Ngô Quyền C«ng an 913392568
23 Nguyễn Hoµng B¶o Linh 09/12/2004 Nữ Nguyễn Văn Vinh Số 47 Lô 3 Quán Nam-Kênh Dương C«ng nh©n 0934399880
24 Vũ Cẩm Tú 30/04/2004 Nữ Vũ Văn Đoàn Số 1 CT2- D8 - ĐQB NghØ h­u 0979609254
25 Nguyễn Thanh Hằng 23/03/2004 Nữ Nguyễn Sơn Hải Số 11b-TTổ 2-Xóm Trung -ĐG KÕ to¸n 912308668
26 Nguyễn Thị Hà Phương 08/01/2004 Nữ Nguyễn Văn Sỹ Số 6 Ngô Gia Tự-Cát Bi- Hải An C«ng nh©n 0904589168
27 Nguyễn Trường Đức 15/08/2004 Nữ Nguyễn Văn Trường Số 793A đường Thiên Lôi-KD Tù do 98834279
28 NguyÔn Ph­¬ng Khang 09/8/2004 Nữ NguyÔn Thanh Ph­¬ng 62-§3 - §QB Gi¸o viªn 01213219089
29 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/09/2003 Nữ Nguyễn Thành Nam Ngõ 193 Văn Cao Tù do 1288322362
30 Lê Huỳnh Đức 28/09/2003 Nam Lê Khánh Hoàng Ngõ 193 Văn Cao C«ng ng©n 936764106
31 Hoàng Văn Đạt 21/12/2004 Nam Hoàng Văn Thành Số 35D 13 - ĐQB L¸i xe 0913329288
32 NguyÔn Ngäc Thµnh Nam 20/12/2004 Nam Nguyễn Ngọc Thương 72/72 NguyÔn C«ng Trø-Hµng Kªnh-LC Tù do 0924432324
33 §ç Tïng Linh 14 - 11 - 2004 Nam §ç S¬n Tïng 105 / 107 D×nh §«ng Lª Ch©n  L¸i xe 01698082382
34 NguyÔn TiÕn Huy 21-6 -2004 Nam V­¬ng Kú Duyªn Sè 22 , V¨n Híi Thµnh T« Tù do 01692919484
35 Hoµng Quúnh Chi 09 - 3 - 2004 Nữ Hoµng Quèc Phßng 22/159 §×nh §«ng Lª Ch©n C«ng nh©n 0968832506
36 Mai HuyÒn Anh 24 - 02 - 2004 Nữ Mai Ngäc S¸ng 49/263 L¹ch tray- §»ng Giang Tù do 0902032869
37 Lª §øc Anh 20 - 4 - 2004 Nam Cao ThÞ Thu Hµ Sè 9A11 §ång T©m - L¹ch Tray Tù do 0923341984
38 NguyÔn Thµnh Trung 05 - 11 - 2003 Nam NguyÔn V¨n M¹i 3/76/384 L¹ch tray - §»ng Giang C«ng nh©n 0904130538
39 NguyÔn §øc Vinh 13 -5 - 2004 Nam NguyÔn Ngäc TuÊn 35 Nam Ph¸p I - §»ng giang Tù do 1639049422