Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 4D5 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 636

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 4D5 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 159 Nguyễn Thị Hạnh  An 4 5 9 9 9 9.5 5.25 9 9  
2 160 Đỗ Quốc  Anh 4 5 9 6 8 5 5.5 8 8  
3 161 Mai Thị Trâm Anh 5 5 10 9.5 10 9.5 6 10 9  
4 162 Nguyễn Giang Anh 5 4 9 6.5 8 6.75 6.75 8 8  
5 163 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 5 4.25 9.25 7.5 8 8 5 8 9  
6 164 Bùi Thị Phương Dung 5 4.25 9.25 9 9 7 8.25 9 9  
7 165 Bùi Nguyễn Thanh Duy 5 4.5 9.5 9 9 9.25 8 9 9  
8 166 Vũ Khánh Duy 5 4.5 9.5 6.75 8 8 4.5 7 7  
9 167 Nguyễn Hoàng Hiệp 5 4 9 9 9 8.5 5.5 9 9  
10 168 Lê Thị Khánh Huyền 5 5 10 9 10 8.5 9.25 10 10  
11 169 Hoàng Đại Hưng 5 4.5 9.5 9 9 6.75 7 9 9  
12 170 Phạm Thị Quỳnh Hương 5 5 10 8 9 6.5 8.25 9 9  
13 171 Đặng Ngọc Khánh 5 5 10 8 9 8 8.5 9 9  
14 172 Vũ Minh  Khuê 5 4 9 8.25 9 6.5 7.25 9 9  
15 173 Nguyễn Cao  Kỳ 5 5 10 8.5 9 8 9 9 9  
16 174 Nguyễn Thị Khánh Linh 5 5 10 9.25 10 9.5 8.75 10 10  
17 175 Đặng Khánh Linh 5 5 10 9 10 8.75 9.25 10 10  
18 176 Trần Khánh Linh 5 4.75 9.75 9 9 6.5 8.5 9 9  
19 177 Nguyễn Tiến  Lợi 5 4.5 9.5 8 9 5 5.75 8 9  
20 178 Lê Thu Phương  Mai 5 4.25 9.25 9.5 9 9.5 9.5 10 9  
21 179 Nguyễn Quang Minh 5 4.25 9.25 9 9 9.5 10 9 9  
22 180 Bùi Doãn Nam 5 4.5 9.5 7.25 8 5 6 8 8  
23 181 Lê Yến Ngọc 5 5 10 9.5 10 8.25 5.25 9 9  
24 182 Hoàng Đức Phú 5 4 9 9 9 9 7.5 9 9  
25 183 Nguyễn Hà Phương 5 4.5 9.5 9 9 9.25 7 10 10  
26 184 Phạm Công Quý 5 4 9 9 9 8 9 9 9  
27 185 Cao Trúc Quỳnh 5 5 10 8 9 7 9.5 9 9  
28 186 Lê Minh Sơn 4 4.5 8.5 6.5 8 5 5.5 7 7  
29 187 Mai Trường Sơn 4 3.5 7.5 7.75 8 5 6 8 8  
30 188 Vũ Minh Song Thành 5 4.25 9.25 9 9 8.5 6.5 9 9  
31 189 Hà Minh Thu 5 5 10 9.5 10 9.5 10 10 9  
32 190 Vũ Ngọc Minh Thư 5 5 10 9 10 9 9.25 9 9  
33 191 Phạm Trí Toàn 5 5 10 8 9 8.5 6.5 9 9  
34 192 Bùi Thị Thu Trang 5 4.5 9.5 7.5 9 9 6.5 8 9  
35 193 Nguyễn Thị Phương Trang 5 5 10 9.5 10 9.25 10 10 9  
36 194 Vũ Thùy Trang 5 4 9 9 9 9 9.25 10 10  
37 195 Đặng Lâm  Tuấn 5 4.5 9.5 8.75 9 7 10 9 8  
38 196 Hoàng Minh Tùng 5 5 10 8.5 9 9 5 9 9  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện