Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 3C6 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 792

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Từ Mai Anh 6 4 10 8.5 9 9  
2 Nguyễn Từ Quỳnh  Anh 6 3.5 9.5 8.25 9 9  
3 Giang Thanh Bình 6 4 10 8.75 9 8.75  
4 Nguyễn Đỗ An Bình 6 4 10 9 9 9.25  
5 Nguyễn Thị An Bình 5.5 3.5 9 7.75 8 9  
6 Phạm Khánh  Duy 5 3.5 8.5 8 8 7.25  
7 Đỗ Thị Ngọc Duyên 6 4 10 8.5 9 10  
8 Vũ Đại Dương 5.5 3.5 9 8.5 9 8  
9 Nguyễn Tiến Đạt 5 3.5 8.5 7 8 9.75  
10 Nguyễn Ngọc Nhân Đức 6 4 10 7.25 8 9  
11 Bùi Ngân  5.5 3.5 9 7.5 8 9  
12 Nguyễn Huy  Hải 5.5 3.5 9 8.5 9 10  
13 Phạm Cao Vũ Ngọc  Hân 6 3.5 9.5 8 8 10  
14 Phạm Minh  Hạnh 6 3 9 9.5 9 10  
15 Đoàn Trung  Hiếu 5.5 3.5 9 8.25 8 9  
16 Nguyễn Minh Hiếu 5 3.5 8.5 6 7 9  
17 Phạm Minh  Hiếu 6 3.5 9.5 7.5 8 10  
18 Phạm Ngọc Hiếu 5.5 3.5 9 7 8 9.25  
19 Trần Tuấn  Hùng 4.5 3.5 8 6.75 7 8  
20 Hoàng Đức  Huy 5.5 3 8.5 7.25 8 10  
21 Vũ Đức Huy 6 3.5 9.5 8.5 9 5.5  
22 Nguyễn Việt Hưng 5.5 3.5 9 8.5 9 6.5  
23 Đặng Hoàng  Khánh 5.5 3.5 9 7.25 8 9.75  
24 Trần Trung  Kiên 6 3.5 9.5 8 8 10  
25 Trần Thảo Lam 6 3.5 9.5 8 8 9.25  
26 Nguyễn Vũ Bảo Linh 6 3.5 9.5 8.5 9 10  
27 Phạm Diệu  Linh 6 4 10 9 9 10  
28 Vũ Ngọc Linh 6 4 10 9 9 9  
29 Nguyễn Bình Minh 5 3 8 6.75 7 9  
30 Vũ Ngọc Nam 6 3.5 9.5 6.5 8 9  
31 Phan Yến Nhi 6 3.5 9.5 8.75 9 9  
32 Phạm Ngọc Nguyên  Phương 5.5 3.5 9 8 8 8.5  
33 Nguyễn Trường San 5.5 4 9.5 8.75 9 9  
34 Nguyễn Văn  Thành 5.5 3.5 9 8.5 9 9  
35 Đoàn Thị Phương Thảo 6 4 10 7.25 8 9  
36 Nguyễn Thị Phương Thảo 6 3.5 9.5 8.25 9 7.75  
37 Nguyễn Ngọc  Thùy 5.5 4 9.5 8.5 9 7.25  
38 Đinh Thị Khánh  Vân 5.5 4 9.5 8 8 10