Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 3C4 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 458

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Vũ Phương Anh 6 4 10 9.5 10 10  
2 Vũ Trọng  Bách 4.5 3.5 8 8.5 8 7  
3 Phạm Thái Bảo 6 4 10 9.5 10 9  
4 Nguyễn Quang  Bình 6 4 10 9.5 10 10  
5 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 6 4 10 9.5 10 10  
6 Trần Mạnh  Dũng 5.5 3.5 9 9 9 9  
7 Lê Thành Đạt 4 3 7 6 6 6.5  
8 Phan Thu 5.5 4 9.5 9.5 10 9  
9 Phan Thanh Hải 5 4 9 8 9 8.5  
10 Nguyễn Minh Hằng 6 4 10 9.5 10 9  
11 Bùi Trọng Hiếu 5.5 3 8.5 9 9 9  
12 Phan Dương Huy Hiếu 6 4 10 9 10 9  
13 Vũ Minh Hiếu 4.5 3.5 8 9.25 8 7.5  
14 Nguyễn Huy  Hoàng 6 3.5 9.5 9.5 9 9  
15 Vũ Tiến  Hoàng 5 3 8 8 8 9  
16 Đặng Nhật Hoàng 6 4 10 9.5 10 10  
17 Khổng Đức Huy 5.5 3.5 9 8.5 9 8.75  
18 Vũ Quang Huy 5 3 8 8.5 8 9.5  
19 Lưu Thị Khánh Huyền 5.5 3.5 9 8.5 9 9  
20 Bùi Thanh Hương 5 3 8 9.5 8 8  
21 Lưu Thị Khánh Hương 5 4 9 8.5 9 9  
22 Nguyễn Khánh Linh 6 4 10 9 9 9  
23 Phạm Thành Long 5 3.5 8.5 9.25 9 8.75  
24 Bùi Quang Minh 5.5 3.5 9 8 8 10  
25   Minh 6 3 9 9 9 9  
26 Trần Vũ Tiến Minh 5 4 9 9.5 9 10  
27 Vũ Hà My 5 4 9 7.5 8 9  
28 Vũ Khánh Nguyên 5 3 8 9 8 8.5  
29 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 4.5 3 7.5 7.5 8 6.5  
30 Trần Lương Ngọc Oanh 6 4 10 7.5 9 8.75  
31 Nguyễn Đức Phong 5.5 4 9.5 9.5 9 10  
32 Phạm Thu  Phương 4.5 3.5 8 7.5 8 7  
33 Trương Mai Phương 5.5 4 9.5 7.5 8 7.5  
34 Nguyễn Thị Thanh Tâm 6 4 10 9.5 9 9  
35 Bùi Thị Bích Thủy 5 3.5 8.5 9 9 8  
36 Nguyễn Đặng Bảo Trân 6 4 10 9 9 9  
37 Phạm Yến Vi 5.5 4 9.5 9 9 8.75  
38 Lương Nguyễn Hải Yến 6 4 10 9 9 10