Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 3C2 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 668

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Đoàn Phương  Anh 5.5 3.5 9 8.5 9 10  
2 Nguyễn Ngọc Anh 5.5 4 9.5 9 9 10  
3 Phạm Thị Hiền Anh 5.5 4 9.5 8 9 8.5  
4 Phạm Thu  Anh 6 4 10 9 9 10  
5 Vũ Nam  Anh 6 3 9 9.5 9 9  
6 Nguyễn Ngọc  Cường 5 3 8 7 7 8  
7 Hoàng Hải Đăng 6 3.5 9.5 8.5 9 9.75  
8 Lê Quốc  Dũng 5.5 4 9.5 9 9 10  
9 Đoàn Thùy Dương 5 4 9 9 9 9  
10 Phạm Nguyễn Yến  Dương 5 4 9 8.5 9 9  
11 Trịnh Thùy Dương 5.5 4 9.5 8 9 8.5  
12 Đoàn Ngọc Đức 5.5 4 9.5 9 9 8.5  
13 Vũ Minh  Đức 5.5 3.5 9 8.5 9 10  
14 Nguyễn Vũ Minh Hải 5.5 3.5 9 8.5 9 9.5  
15 Lê Việt  Hòa 6 4 10 9.5 10 9.5  
16 Đinh Thị Khánh Huyền 5.5 4 9.5 9 9 8.5  
17 Ngô Thị Khánh Huyền 5 4 9 9 9 9.5  
18 Phạm Khánh Huyền 5.5 3.5 9 7.5 8 9  
19 Lê Nguyễn Vân Khánh 6 4 10 9 9 10  
20 Đào Nguyễn  Khoa 5 3.5 8.5 9 9 8.5  
21 Phạm Ngọc  Khoa 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
22 Lê Thị Minh  Khuê 6 4 10 9.5 10 9  
23 Vũ Thanh Lâm 5 4 9 8.5 9 9  
24 Hoàng Linh Linh 5 4 9 8.5 9 10  
25 Lê Ngọc Phương Linh 5 4 9 8.5 9 8.5  
26 Phạm Bá Hà Linh 5.5 4 9.5 8.25 9 9  
27 Nguyễn Đại Long 5 4 9 7.5 8 9  
28 Phạm Đức  Long 5.5 3.5 9 7.5 8 9  
29 Đặng Xuân Hạnh Mai 5.5 3.5 9 9 9 9  
30 Ngô Trịnh Quang Minh 6 4 10 8.5 9 10  
31 Vũ Nguyễn Hiển Minh 5.5 4 9.5 7.5 8 9  
32 Ngô Ngọc  Nhi 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
33 Trần Yến  Nhi 6 4 10 8.5 9 10  
34 Phạm Linh  Phong 6 4 10 8.5 9 10  
35 Lê Nguyễn Hà Phương 6 4 10 9 9 10  
36 Nguyễn Quỳnh  Phương 6 4 10 9 9 9.5  
37 Phạm Bích  Phương 6 4 10 8.5 9 9  
38 Đỗ Minh  Quang 5 4 9 8 9 10  
39 Lê Trần Phú  Tài 5.5 3.5 9 8.75 9 9.5  
40 Nguyễn Thị Ngọc Trang 6 4 10 9 9 10  
41 Vũ Minh  Thư 6 4 10 9.5 10 10  
42 Nguyễn Hoàng Uyên 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
43 Phạm Trọng  Việt 5 4 9 6.5 8 8.5  
44 Hoàng Hải Thanh 6 4 10 9 9 10