Trang chủ

Khối 3

Lớp 3C1
Ngày đăng 10/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 539

TT

Hä vµ tªn häc sinh
( XÕp theo A,B,C)

Ngµy th¸ng
n¨m sinh

Con
TB

Chç ë hiÖn t¹i

Hä tªn bè (mÑ)

Ghi chó

1

Hoµng Ph­¬ng Anh

x

1/9/2002

 

 17/§36, §QB

Hoµng V¨n S¸u

 

2

NguyÔn TuÊn Anh

 

22/6/2002

 

 10/§ 20§QB

NguyÔn ThÞ LuyÕn

må c«i bè

3

Ph¹m NhËt Anh

 

16/10/2002

 

12B50, §QB

Ph¹m Nam

 

4

Lª ThÞ Ph­¬ng Chi

x

29/5/2002

 

 1B/§54,§QB

Lª Hoµi Nam

 

5

L­u Vò Thµnh §¹t

 

26/8/2002

 

 16/§39,§QB

L­u Ngäc C­êng

 

6

§Æng Huy Hoµng

 

22/2/2002

 

 12/§46,§QB

§Æng Huy Thµnh

 

7

NguyÔn Huy Hoµng

 

28/1/2002

 

 25/§31, §QB

NguyÔn H÷u Th¹ch

må c«i mÑ

8

Bïi Kh¸nh Linh

x

28/7/2002

 

 10/§33,§QB

Bïi Kh¸nh Toµn

 

9

TrÇn ThÞ Kh¸nh Linh

x

31/8/2002

 

14/§28, §QB

TrÇn Hïng VÜ

 

10

Ph¹m Hoµng Long

 

17/2/2002

 

 34/§5,§QB

Ph¹m Sü Lîi

 

11

Ph¹m Thµnh Long

 

28/11/2002

 

 12/§252,§QB

Ph¹m Thanh §¹t

 

12

Vò Phó Tµi

 

16/5/2002

 

 12/§35,§QB

Vò M¹nh Hïng

 

13

NguyÔn Phóc Th¸i

 

10/1/2002

 

 6/§52,§QB

NguyÔn TrÇn Th¾ng

 

14

TrÇn V¨n ThiÖn

 

6/2/2002

 

 27/§5,§QB

TrÇn V¨n Hoµn

 

15

Hµ Tó Toµn

 

20/7/2002

 

§48,§QB

Hµ Thanh Tó

 

16

Tèng Giang VÜ

 

2/8/2002

 

 75/§3,§QB

Tèng Nh­ Ch­êng

 

17

§µo Duy Anh

 

4/4/2002

 

 5 ngâ 1, V¨n Cao,H¶i An

§µo L­¬ng S¬n

 

18

§Æng Träng Anh

 

15/5/2002

 

18/88,Ng V¨n Linh,Lª Ch©n

Lª Thuú D­¬ng

må c«i bè

19

NguyÔn §øc Anh

 

10/11/2002

 

Anh Dòng,D­¬ng Kinh

NguyÔn H¶I Long

 

20

 Ph¹m ThÞ V©n Anh

x

2/8/2002

 

 55/333,V¨n Cao

Ph¹m Träng Anh

 

21

NguyÔn Anh §øc

 

14/3/2002

 

46/263,§»ng Giang

NguyÔn V©n Th¾ng

 

22

NguyÔn Minh §øc

 

29/4/2002

 

11/70, §»ng Giang

NguyÔn ThÞ Liªn

 

23

Ph¹m H­¬ng Giang

x

28/2/2002

 

10/263,L¹ch Tray

Ph¹m Quang Anh

 

24

Vò Minh HiÒn

x

5/5/2002

 

10/3,Tr¹i LÎ,Kªnh D­¬ng

Vò V¨n C¶nh

 

25

Lª Minh HiÕu

 

7/7/2002

 

73 KiÒu S¬n,§»ng L©m

Lª Minh Th¶o

 

26

NguyÔn M¹nh Hïng

 

22/12/2002

 

sè 2, l« 5,Qu¸n Nam

NguyÔn Minh TrÝ

 

27

NguyÔn V©n Kh¸nh

x

12/7/2002

 

 72/7 Chî Hµng

NguyÔn Quang HuÊn

 

28

TrÇn DiÖu Linh

x

7/7/2002

 

2/396 L¹ch Tray

TrÇn §øc Hïng

 

29

NguyÔn ThÞ Mai Ly

x

6/5/2002

 

5/20/199,L¹ch Tray

NguyÔn S¬n Long

 

30

NguyÔn Anh My

x

27/5/2002

 

39/110,Qu¸n Nam

NguyÔn Hång Quang

 

31

NguyÔn BÝch Ngäc

x

7/2/2002

 

30/37,NamPh¸p 1,§»ng Giang

NguyÔn Minh Tó

 

32

NguyÔn T B¶o Ngäc

x

23/8/2002

 

3/396, §»ng Giang

NguyÔn Quang Lanh

 

33

Lª Hµ Anh Th­

x

6/7/2002

 

48,§«ng ChÝnh

Lª Ngäc ¸nh

 

34

Ph¹m Thu Nhung

x

22/2/2002

 

44/263, L¹ch Tray

Ph¹m H÷u Th«ng

 

35

Phã §øc Thµnh

 

20/11/2002

 

32/92,Qu¸n Nam

Phã Chung

 

36

NguyÔn Huy ThÞnh

 

11/5/2002

 

sè 5,l« b2,C¸t Bi

NguyÔn Huy ViÖt

 

37

§ç Thanh Thuú

x

12/12.2002

 

5/28,Ng C«ng Trø,Lª Ch©n

§ç H÷u Hëu

 

38

NguyÔn Trung Thuû

 

2/2/2002

 

 khu 10,H¹ L¸ng

TrÇn ThÞ Thªm