Trang chủ

Khối 3

Thông tin cá nhân lớp 3C6 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 06/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 611

TT

Họ và tên học sinh

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Họ tên bố mẹ

Địa chỉ

Nghề Nghiệp

Điện thoại

1 Hồ Hiếu Thảo An 21-12-2004 Nữ Kinh Đỗ Hải Hà 33T3/Đ78/Nam Pháp I / Đằng Giang    
2 Mai Huyền Anh 24-02-2004 Nữ Kinh Mai Ngọc sáng 59/263/Đằng Giang    
3 Ngô Xuân Hoàng Anh 28-04-2004   Kinh Ngô Minh Đạt 3 /67 /Đằng Lâm    
4 Nguyễn Kim Anh 22-09-2004 Nữ Kinh Tô Thị Thanh 13/54/241/ Lạch Tray/ Đằng Giang    
5 Nguyễn Xuân Bắc 12-10-2004   Kinh Nguyễn Quốc Việt 69/Đ5/Đổng Quốc Bình    
6 Hoàng Quỳnh Chi  09-03-2004 Nữ Kinh Hoàng Quốc Phòng 22/159/Đình Đông/Đông Hải    
7 Lê Thị Kim Chi 14-07-2004 Nữ Kinh Lê Minh Thiện 14C/ Đ15/ Đổng Quốc Bình    
8 Ngô Hà Chi 19-10-2004 Nữ Kinh Lương Thanh Hải 68/263/Đằng Giang    
9 Đặng Hà Duyên 05-04-2004 Nữ Kinh Đặng Công Xưởng 243A/Lạch Tray /Đằng Giang    
10 Phạm Việt Đức 29-06-2004   Kinh Phạm Văn Tú 8/412/Đằng Giang    
11 Nguyễn Thái Hà 05-10-2004 Nữ Kinh Nguyễn Sơn Đông 68C /22 /Kênh Dương    
12 Nguyễn Tiến Huy 21-06-2004   Kinh Nguyễn Văn Hoan 39/CT3Đ5/ Đổng Quốc Bình    
13 Nguyễn Phương Khanh 09-08-2004 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Phương 62/Đ3/Đổng Quốc Bình    
14 Trần Mạnh Kiên 28-03-2004   Kinh Trần Mạnh Cường 30/Đ27/Đổng Quốc Bình    
15 Bùi Bích Linh 19-08-2004 Nữ Kinh Bùi Duy Thành 23/ Nam Pháp II/ Đằng Giang    
16 Hà Thị Tú Linh 02-12-2004 Nữ Kinh Hà Văn Huyên  72Đ5/Đổng Quốc Bình    
17 Đỗ Tùng Linh 14-11-2004   Kinh §ç s¬n Tïng 13/54 KiÕn An    
18 Đỗ Tuấn Minh 09-01-2004   Kinh Đỗ Anh Tuấn 14 /D50 /Đổng Quốc Bình    
19 Ngô Thị Thảo Minh 20-05-2004 Nữ Kinh Ngô Quang Chi 31/Nam Pháp I/ Đằng Giang    
20 Nguyễn Hương Trà My 19-10-2004 Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Thắng 25Đ3 / Đổng Quốc Bình    
21 Nguyễn Thị Thuý Nga 14-11-2004 Nữ Kinh Nguyễn Đức Huy 4/Bông Vải Sợi/Đổng Quốc Bình    
22 Trần Công Thành 07-01-2004   Kinh Trần Nam Trung 15 /Đ50 /Đổng Quốc BÌnh    
23 Vũ Ngọc Thành 16-11-2004   Kinh Vũ Văn Toán 5/Đ44/Đổng Quốc Bình    
24 Lê Vũ Thanh Thảo 25-07-2004 Nữ Kinh Lê Hùng Cường 4/Đ13/Đổng Quốc Bình    
25 Đoàn Phương Trang 13-11-2004 Nữ Kinh Đoàn Phú Lai 3 /213Đồng Quốc Bình    
26 Hà Thị Minh Trang 20-12-2004 Nữ Kinh Hà Xuân Tuyến 68/Đ5/ Đổng Quốc Bình    
27 Nguyễn Hà Trang 09-11-2004 Nữ Kinh Nguyễn Văn Mười 12/Đ35/ Đổng Quốc Bình    
28 Nguyễn Thành Trung 23-04-2004   Kinh Nguyễn Tiến Đạt 58A/Nam Pháp I/ Đằng Giang    
29 Nguyễn Thành Trung 05-11-2003   Kinh Nguyễn Văn Mại 3/Lach Tray/ Đằng Giang    
30 Đào Phương Uyên 03-10-2004 Nữ Kinh Đào Văn Sang 35A/46 Đằng Giang    
31 Nguyễn Đức Vinh 13-05-2004   Kinh Nguyễn Ngọc Tuấn 35/ Nam PhápI/Đằng Giang    
32 Trần Công Vinh 16-12-2004   Kinh Trần Trí Đông 17/ 52/ Dư Hàng    
33 Trần Quốc Việt 10-10-2004   Kinh Trần Quốc Tân 18 /Đ41 Đổng Quốc Bình    
34 Nguyễn Hạ Vy 10-09-2004 Nữ Kinh Nguyễn Quý Hùng 6 /Đ70 /Đằng Giang