Trang chủ

Khối 1

Lớp 1A7 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 686

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Hoàng Ngc Qunh

Anh

126

23.5

10

10

 

      2        

Nguyn Hi

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Vũ Qunh

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Nguyn Vit

Cường

119

24

10

10

 

      5        

Đặng Quang

Dũng

117

23.5

10

10

 

      6        

Đàm Tiến

Duy

119

25

10

10

 

      7        

Đặng Thái

Dương

113

22

8

8

 

      8        

Phm Ngc Thái

Dương

107

18

9

9

 

      9        

Nguyn Thành

Đạt

113

22

10

10

 

   10        

Trn Quang

Đạo

121

22

10

10

 

   11        

Nguyn Huy

Đức

123

24.5

10

10

 

   12        

Nguyn Hương

Giang

110

17

9

9

 

   13        

Phm Th Thu

109

18

8

8

 

   14        

Nguyn Th Minh

Hng

116

22

8

8

 

   15        

Nguyn Trung

Hiếu

125

36

10

10

 

   16        

Đào Dip

Hoa

122

22

10

10

 

   17        

Nguyn Hoàng

Hưng

110

18

10

10

 

   18        

Phm Gia

Hưng

120

25

10

10

 

   19        

Trnh Quang

Huy

112

19

10

10

 

   20        

Trn Ngc

Huyn

110

16

7

7

 

   21        

Vũ Trng

Khánh

113

23

10

10

 

   22        

Lê Tiến

Khoa

125

27

10

10

 

   23        

Trn Th Khánh

Linh

110

20

10

10

 

   24        

Nguyn Nht

Minh

103

14

10

10

 

   25        

Nguyn Nht

Minh

123

19

10

10

 

   26        

Phùng Nht

Minh

115

19

10

10

 

   27        

Lê Hoàng Kim

Ngân

117

20

10

10

 

   28        

Trnh Thu

Ngân

116

20

9

9

 

   29        

Lê Mu

Phúc

123

26

9

9

 

   30        

Đào Minh

Tâm

116

19

10

10

 

   31        

Trn Khánh

Tâm

114

19

10

10

 

   32        

Vũ Minh

Tâm

113

17

8

8

 

   33        

Hoàng Công

Thành

119

26

10

10

 

   34        

Bùi Đức

Thnh

114

26.5

10

10

 

   35        

Nguyn Th Thy

Tiên

114

18

10

10

 

   36        

Đồng Quang

Toàn

120

24

10

10

 

   37        

Đinh Huyn

Trâm

126

23.5

10

10

 

   38        

Đồng Quang

122

25.5

9

9

 

   39        

Nguyn Phm Đoan

Uyên

111

18.5

10

10

 

   40        

Nguyn Phương

Uyên

119

24

10

10