Trang chủ

Khối 1

Lớp 1A6 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 881

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Phm Phương

Anh

126

23.5

10

10

 

      2        

Phm Tun

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Nguyn Đức

Bình

111

18.5

10

10

 

      4        

Nguyn Kim

Chi

119

24

10

10

 

      5        

Nguyn Ngc

Dip

117

23.5

10

10

 

      6        

Vũ Bo Đức

Duy

119

25

10

10

 

      7        

Phm Thành

Đạt

113

22

8

8

 

      8        

Thnh Trường

Giang

107

18

9

9

 

      9        

Phan Hoàng

Hip

113

22

10

10

 

   10        

Nguyn Huy

Hoàng

121

22

10

10

 

   11        

Phan Huy

Hoàng

123

24.5

10

10

 

   12        

Phan Hoàng

Huy

110

17

9

9

 

   13        

Vũ Minh

Khang

109

18

8

8

 

   14        

Bùi Trung

Kiên

116

22

8

8

 

   15        

Nguyn Thùy

Linh

125

36

10

10

 

   16        

Trình Tô Ngc

Linh

122

22

10

10

 

   17        

Vũ Hương

Linh

110

18

10

10

 

   18        

Bùi Đức

Mnh

120

25

10

10

 

   19        

Nguyn Đức 

Mnh

112

19

10

10

 

   20        

Võ Tiến

Minh

110

16

7

7

 

   21        

Nguyn Công

Nghĩa

113

23

10

10

 

   22        

Lê Thanh

Nhàn

125

27

10

10

 

   23        

Bùi Tuyết

Nhi

110

20

10

10

 

   24        

Hoàng Th Hoài

Phương

103

14

10

10

 

   25        

Trn Hà

Phương

123

19

10

10

 

   26        

Nguyn Đức

Quân

115

19

10

10

 

   27        

Hoàng Th Như

Qunh

117

20

10

10

 

   28        

Lê Thúy

Qunh

116

20

9

9

 

   29        

Bùi Đức

Thng

123

26

9

9

 

   30        

Đức

Thành

116

19

10

10

 

   31        

Vũ Đức

Thành

114

19

10

10

 

   32        

Phm Minh

Thanh

113

17

8

8

 

   33        

Đức

Thnh

119

26

10

10

 

   34        

Lê Ngc Thu

Thy

114

26.5

10

10

 

   35        

Nguyn Th Kiu

Trân

114

18

10

10

 

   36        

Nguyn Hoàng

Trí

120

24

10

10

 

   37        

Đinh Đức

Trng

126

23.5

10

10

 

   38        

Lê Thanh

Tùng

122

25.5

9

9

 

   39        

Nguyn Tường

Vy

111

18.5

10

10

 

   40        

Phm Phương

Anh

119

24

10

10