Trang chủ

Khối 1

Lớp 1A5 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 663

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Dương Th Ngc

Anh

126

23.5

10

10

 

      2        

Nguyn Qunh

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Nguyn Tùng

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Lê Hà

Anh

119

24

10

10

 

      5        

An Quc

Anh

117

23.5

10

10

 

      6        

Nguyn Hoàng

Bách

119

25

10

10

 

      7        

Ngô Th Kim

Chi

113

22

8

8

 

      8        

Vũ Hoàng Khánh

Duy

107

18

9

9

 

      9        

Đặng Minh

Đại

113

22

10

10

 

   10        

Nguyn Tiến

Đạt

121

22

10

10

 

   11        

Nguyn Hoàng

Hi

123

24.5

10

10

 

   12        

Phm Hoàn

Ho

110

17

9

9

 

   13        

Đặng Th Tho

Hin

109

18

8

8

 

   14        

Đào Văn Trng

Hip

116

22

8

8

 

   15        

Phm Đức

Hiếu

125

36

10

10

 

   16        

Nguyn Đức

Hiếu

122

22

10

10

 

   17        

Nguyn Phú

Hiếu

110

18

10

10

 

   18        

Hoàng Quc

Huy

120

25

10

10

 

   19        

Vũ Hoàng Ngân

Khánh

112

19

10

10

 

   20        

Nguyn Anh

Khoa

110

16

7

7

 

   21        

Vũ Hoàng

Linh

113

23

10

10

 

   22        

Nguyn Phương

Linh

125

27

10

10

 

   23        

Vũ Trn Diu

Linh

110

20

10

10

 

   24        

Lê Khánh

Linh

103

14

10

10

 

   25        

Nguyn Quang

Mnh

123

19

10

10

 

   26        

Phm Quang

Minh

115

19

10

10

 

   27        

Phan Phương

Minh

117

20

10

10

 

   28        

Lưu Hu

Minh

116

20

9

9

 

   29        

Phm Tun

Minh

123

26

9

9

 

   30        

Lưu Bo

Ngân

116

19

10

10

 

   31        

Phùng Tuyết

Nhi

114

19

10

10

 

   32        

Bùi Th Trang

Nhung

113

17

8

8

 

   33        

Nguyn Thanh

Thư

119

26

10

10

 

   34        

Nguyn Th Thùy

Trang

114

26.5

10

10

 

   35        

Ng Hương Qunh

Trang

114

18

10

10

 

   36        

Đào Nguyn Giang

Tu

120

24

10

10

 

   37        

Cao Thanh

Tùng

126

23.5

10

10

 

   38        

Trn Mai

Uyên

122

25.5

9

9

 

   39        

Tng Thc

Văn

111

18.5

10

10

 

   40        

Dương Th Ngc

Anh

119

24

10

10