Trang chủ

Khối 1

Lớp 1A4 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 745

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Nguyn Đức

Anh

126

23.5

10

10

 

      2        

Nguyn Vân

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Lê Phương

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Phm Gia

Bo

119

24

10

10

 

      5        

Nguyn Phương

Chi

117

23.5

10

10

 

      6        

Nguyn Đình

Duy

119

25

10

10

 

      7        

Đỗ Quang

Dương

113

22

8

8

 

      8        

Bùi Hi

Đăng

107

18

9

9

 

      9        

Đoàn Trường

Giang

113

22

10

10

 

   10        

Nguyn Ngc

Hin

121

22

10

10

 

   11        

Mai Ngc

Huyn

123

24.5

10

10

 

   12        

Nguyn Văn

Hiếu

110

17

9

9

 

   13        

Trn Hoàng Trung

Hiếu

109

18

8

8

 

   14        

Trnh Mai

Hoa

116

22

8

8

 

   15        

Vũ Đức Huy

Hoàng

125

36

10

10

 

   16        

Phm Nguyn

Hoàng

122

22

10

10

 

   17        

Nguyn Huy

Khánh

110

18

10

10

 

   18        

Nguyn Phương

Linh

120

25

10

10

 

   19        

Nguyn Khánh

Linh

112

19

10

10

 

   20        

Phm Thùy

Linh

110

16

7

7

 

   21        

Nguyn Phương

Linh

113

23

10

10

 

   22        

Lưu Nguyn Phương

Linh

125

27

10

10

 

   23        

Nguyn Hoàng

Long

110

20

10

10

 

   24        

Lưu Quang

Minh

103

14

10

10

 

   25        

Nguyn Hà

My

123

19

10

10

 

   26        

Lê Huyn

My

115

19

10

10

 

   27        

Vũ Th Thu

Ngân

117

20

10

10

 

   28        

Đình

Nhi

116

20

9

9

 

   29        

Đặng Đình

Phúc

123

26

9

9

 

   30        

Nguyn Hà

Phương

116

19

10

10

 

   31        

Vũ Thanh

Phương

114

19

10

10

 

   32        

Lê Anh

Quân

113

17

8

8

 

   33        

Lê Nguyn Mnh

Quân

119

26

10

10

 

   34        

Đỗ Trung

Thành

114

26.5

10

10

 

   35        

Nguyn Tiến

Thành

114

18

10

10

 

   36        

Đức

Trng

120

24

10

10

 

   37        

Đỗ Th Thu

Uyên

126

23.5

10

10

 

   38        

Ph Tường

Văn

122

25.5

9

9

 

   39        

Trn Gia

Vinh

111

18.5

10

10

 

   40        

Trn Khánh

Vy

119

24

10

10