Trang chủ

Khối 1

Lớp 1A3 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 705

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Ng Vit Phương

Anh

126

23.5

10

10

 

      2        

Nguyn Ngc

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Nguyn Trn Vân

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Ng Phm Ngc

Anh

119

24

10

10

 

      5        

Đỗ Gia

Bo

117

23.5

10

10

 

      6        

Trn Th Vân

Chi

119

25

10

10

 

      7        

Nguyn Tiến

Dũng

113

22

8

8

 

      8        

Nguyn Thùy

Dương

107

18

9

9

 

      9        

Đoàn Th Hng

113

22

10

10

 

   10        

Vũ Thu

Hng

121

22

10

10

 

   11        

Đỗ Huy

Hoàng

123

24.5

10

10

 

   12        

Nguyn Quc

Hùng

110

17

9

9

 

   13        

Nguyn Hng

Huy

109

18

8

8

 

   14        

Trn Đình Gia

Huy

116

22

8

8

 

   15        

Nguyn Khánh

Huyn

125

36

10

10

 

   16        

Dương Phúc

Hưng

122

22

10

10

 

   17        

Lương Quc

Khánh

110

18

10

10

 

   18        

Nguyn Xuân

Lâm

120

25

10

10

 

   19        

Vũ Thùy

Linh

112

19

10

10

 

   20        

Nguyn Hng Gia

Linh

110

16

7

7

 

   21        

Nguyn Viết Mai

Linh

113

23

10

10

 

   22        

Bùi Huyn

Linh

125

27

10

10

 

   23        

Bùi Phương

Linh

110

20

10

10

 

   24        

Đặng H Thanh

Long

103

14

10

10

 

   25        

Mai Tun

Minh

123

19

10

10

 

   26        

Phan Lương Trà

My

115

19

10

10

 

   27        

Nguyn Hu

Nam

117

20

10

10

 

   28        

Phm Hoàng

Nam

116

20

9

9

 

   29        

Đinh Khánh

Ngc

123

26

9

9

 

   30        

Nguyn Yến

Nhi

116

19

10

10

 

   31        

H Th Yến

Nhi

114

19

10

10

 

   32        

Trn Triu Trường

Phát

113

17

8

8

 

   33        

Phm Hu

Phong

119

26

10

10

 

   34        

Bùi Thu

Phương

114

26.5

10

10

 

   35        

Lê Mai

Phương

114

18

10

10

 

   36        

Dương Minh

Quang

120

24

10

10

 

   37        

Lê Dim

Qunh

126

23.5

10

10

 

   38        

Đặng Tt

Thành

122

25.5

9

9

 

   39        

Nguyn Tiến

Thnh

111

18.5

10

10

 

   40        

Nguyn Vũ Bo

Trung

119

24

10

10