Trang chủ

Khối 1

Lớp 1A2 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 766

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Nguyn Th Hoài

An

126

23.5

10

10

 

      2        

Faicova Tú

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Hoàng Hi

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Nguyn Nam

Anh

119

24

10

10

 

      5        

Phm Ngc

Anh

117

23.5

10

10

 

      6        

Lê Hi

Anh

119

25

10

10

 

      7        

Cao Trn Diu

Anh

113

22

8

8

 

      8        

Nguyn Hà

Anh

107

18

9

9

 

      9        

Đỗ Th Ngc

Anh

113

22

10

10

 

   10        

Nguyn Hoàng Gia

Bách

121

22

10

10

 

   11        

Vũ Mnh

Cường

123

24.5

10

10

 

   12        

Phm Đức

Cường

110

17

9

9

 

   13        

Phan Tiến

Dũng

109

18

8

8

 

   14        

Đào Đình

Duy

116

22

8

8

 

   15        

Phm Trường

Giang

125

36

10

10

 

   16        

Cao Hoàng

122

22

10

10

 

   17        

Nguyn Th Minh

Hng

110

18

10

10

 

   18        

Trn Trung

Hiếu

120

25

10

10

 

   19        

Phm Minh

Hiếu

112

19

10

10

 

   20        

Trn Đức

Hoàn

110

16

7

7

 

   21        

Phm Vit

Hoàng

113

23

10

10

 

   22        

Lê Khánh

Huyn

125

27

10

10

 

   23        

Phm Minh

Khôi

110

20

10

10

 

   24        

Nguyn Hoàng Gia

Lâm

103

14

10

10

 

   25        

Vũ Tùng

Lâm

123

19

10

10

 

   26        

Vũ Bách

Lâm

115

19

10

10

 

   27        

Đỗ Bo

Liên

117

20

10

10

 

   28        

Phm Th Tho

Linh

116

20

9

9

 

   29        

Vũ Khánh

Linh

123

26

9

9

 

   30        

Phm Khánh

Linh

116

19

10

10

 

   31        

Bùi Khánh

Linh

114

19

10

10

 

   32        

Nguyn Th Hương

Ly

113

17

8

8

 

   33        

Vũ Khang

Minh

119

26

10

10

 

   34        

Nguyn Ngc Tho

My

114

26.5

10

10

 

   35        

Phm Hoàng

Nam

114

18

10

10

 

   36        

Vũ Minh

Nghĩa

120

24

10

10

 

   37        

Phan Thanh Hi

Ngc

126

23.5

10

10

 

   38        

Đặng Cao Huyn

Nhi

122

25.5

9

9

 

   39        

Trnh Xuân

Nhi

111

18.5

10

10

 

   40        

Đặng Đức Lê

Phương

119

24

10

10