Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 4D6 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 609

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 4D6 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 197 Nguyễn Từ Mai Anh 5 5 10 9 10 9.75 7 10 10  
2 198 Nguyễn Từ Quỳnh  Anh 5 5 10 9 10 9.75 7.75 10 10  
3 199 Giang Thanh Bình 5 5 10 9 10 10 9.75 10 9  
4 200 Nguyễn Đỗ An Bình 5 5 10 9.5 10 9 10 10 9  
5 201 Nguyễn Thị An Bình 5 4 9 8.5 9 6 7.25      
6 202 Phạm Khánh  Duy 5 4 9 7 8 8 7 8 9  
7 203 Đỗ Thị Ngọc Duyên 5 4.5 9.5 8 9 9.5 9 10 9  
8 204 Vũ Đại Dương 5 5 10 8 9 9 6.25 9 10  
9 205 Nguyễn Tiến Đạt 4 4 8 8 8 6.5 5 9 9  
10 206 Nguyễn Ngọc Nhân Đức 4 4.5 8.5 9 9 9.5 8.25 9 10  
11 207 Bùi Ngân  5 4.5 9.5 8.5 9 9 8.5 9 8  
12 208 Nguyễn Huy  Hải 5 3 8 8 8 8 5.5 9 9  
13 209 Phạm Cao Vũ Ngọc  Hân 5 5 10 9 9 8 9.5 10 8  
14 210 Phạm Minh  Hạnh 5 5 10 8 9 9 9.75 10 8  
15 211 Đoàn Trung  Hiếu 5 4 9 9 9 9.5 9.5 8 9  
16 212 Nguyễn Minh Hiếu 5 3 8 8 8 6 6.25 9 9  
17 213 Phạm Minh  Hiếu 5 4 9 8 9 9.5 5.75 10 8  
18 214 Phạm Ngọc Hiếu 5 1 6 7.5 7 7 5.5 8 8  
19 215 Trần Tuấn  Hùng 4 3 7 8 8 5.5 5 8 6  
20 216 Hoàng Đức  Huy 5 3.5 8.5 5 7 9.5 6.5 8 8  
21 217 Vũ Đức Huy 5 3 8 8.5 8 6.5 8 10 9  
22 218 Nguyễn Việt Hưng 5 3 8 8 8 5 7 9 8  
23 219 Đặng Hoàng  Khánh 5 3 8 8.5 8 8.5 6 7 10  
24 220 Trần Trung  Kiên 4 4 8 8.5 8 9 10 9 7  
25 221 Trần Thảo Lam 5 4 9 9 9 9.75 10 10 10  
26 222 Nguyễn Vũ Bảo Linh 5 4.5 9.5 9 9 9 10 10 8  
27 223 Phạm Diệu  Linh 5 4.5 9.5 9.5 9.5 9 9.75 10 10  
28 224 Vũ Ngọc Linh 4 4.5 8.5 9 9 9.5 8.5 10 9  
29 225 Nguyễn Bình Minh 3 3.5 6.5 6 6 9 5.5 9 8  
30 226 Vũ Ngọc Nam 4 4 8 8 8 9 7.25 10 8  
31 227 Phan Yến Nhi 5 5 10 7.5 9 9 7.25 9 7  
32 228 Phạm Ngọc Nguyên  Phương 5 4.5 9.5 8 9 9 7.75 9 8  
33 229 Nguyễn Trường San 4 3.5 7.5 8 8 8.5 9.75 10 8  
34 230 Nguyễn Văn  Thành 4 4 8 8 8 9 9 9 9  
35 231 Đoàn Thị Phương Thảo 5 4.5 9.5 9 9 10 8.75 10 8  
36 232 Nguyễn Thị Phương Thảo 5 4.5 9.5 9 9 9 7.75 10 9  
37 233 Nguyễn Ngọc  Thùy 5 5 10 9.5 10 10 9.25 10 9  
38 234 Đinh Thị Khánh  Vân 5 2.5 7.5 8.5 8 8 6.75 9 8  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện