Trang chủ

Giữa học kỳ I

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 4
Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 495

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )

Bài 1:  ( 1 điểm ) Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng

                                                a) 4 tấn 85 kg = ........... kg

         Số cần điền vào chỗ chấm là:

                              A. 485                      B. 4850            C. 4085 kg                     D. 4085

                                                b) 2 phút 10 giây = ........... giây

                                A. 70                                          B. 210                                   C. 130                         D. 30

 Bài 2:  (1 điểm) Tổng của 2 số là 3290; hiệu của 2 số là 1224. Tìm 2 số đó ?

                A. 2357 và 943                    B. 2357 và 933                    C. 2351 và 933      D.2357 và 933

 Bài 3: (1 điểm) Hình bên có:

                A. 1 cặp cạnh song song             B. 2 cặp cạnh song song

                C. 4 cặp cạnh song song             D. 6 cặp cạnh song song

                                   E. 7 cặp cạnh song song

 

II - PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm )

 Bài 1: ( 1,5 điểm ) Viết các số sau

                a.  Mười một nghìn ba trăm linh sáu: ......................................

                b. Năm trăm mười lăm nghìn : ................................................

                c. Tám mươi ba nghìn hai trăm linh hai: .................................

 Bài 2: ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính

                A. 6547 + 7965                    B. 8021 - 6483                     C. 1367 x 7                           D. 4955 : 5

               

 Bài 3: ( 1 điểm )  Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé:

                A. 8316; 8136; 8361 : .......................................................................

                B. 5724; 5740; 5742 : .......................................................................

 Bài 4 ( 2,5 điểm )

                Ba đội làm đường, Đội I là được 45 m đường. Đội II làm được 63 m đường.

 Đoạn đường đội III làm được đúng bằng  đoạn đường của Đội I và Đội II.

                Hỏi trung bình mỗi Đội làm được đoạn đường dài bao nhiêu mét ?