Trang chủ

Xây dựng THTT-HSTC

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2008-2013
Ngày đăng 04/02/2010 | 12:00 | Lượt xem: 532

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3  năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2008-2013. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo triển khai phong trào thi đua trong toàn ngành.