Trang chủ

Xây dựng THTT-HSTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"
Ngày đăng 02/01/2010 | 12:00 | Lượt xem: 619

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:   4002/QĐ-BGDĐT

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  05   tháng  8  năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3  năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6960/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2008.
    Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,  Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Báo Giáo dục và thời đại;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG(đã ký)


Nguyễn Vinh Hiển