Trang chủ

Văn bản chỉ đạo khác

Công văn 5358 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012

Ngày đăng 15/08/2011 | 12:00 | Lượt xem: 888
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5358 /BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Quy định về Chuẩn bàn ghế tiểu học

Ngày đăng 17/06/2011 | 12:00 | Lượt xem: 857
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01...

Toàn văn Thông tư 08/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

Ngày đăng 02/06/2011 | 12:00 | Lượt xem: 892
BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011 ...

Luật Thi đua khen thưởng

Ngày đăng 29/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 900
Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 4; Luật thi đua khen thưởng

Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đâu tư ứng dụng CNTT

Ngày đăng 02/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 853
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng...

Nghị định quy định những người là công chức

Ngày đăng 30/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 840
CHÍNH PHỦ                     ...

Toàn văn Thông tư 03/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Ngày đăng 25/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 817
BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011 ...

Quy định thời gian nghỉ Tết Tân Mão

Ngày đăng 11/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 808
Quy định thời gian nghỉ Tết Tân Mão đối với học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT và TTGDTX HP

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng tin học của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền

Ngày đăng 13/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 724
Ngày 12/4/2010, UBND quận Ngô Quyền ban hành Quyết định số 439/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống mạng tin học của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền.

Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan

Ngày đăng 26/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 1022
Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng"

Ngày đăng 25/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 734
CHÍNH PHỦ ------------ Số: 64/2003/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Báo cáo tình hình điều chỉnh giá bán sách giáo khoa năm học 2008-2009

Ngày đăng 09/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 723
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được nhiều ý kiến quan tâm của các Đại biểu Quốc hội về việc điều chỉnh giá bán sách giáo khoa và độc quyền của Nhà xuất bản Giáo dục về xuất bản Sách giáo khoa và...

NGHỊ QUYẾT 32/2007/NQ-CP

Ngày đăng 10/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 827
NGHỊ QUYẾT Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông