Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C2 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 521

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 40 Đoàn Phương  Anh 6 2.5 8.5 8.5 9 10  
2 41 Nguyễn Ngọc Anh 5.5 2.5 8 6.5 7 9  
3 42 Phạm Thị Hiền Anh 5.5 2 7.5 9 8 7  
4 43 Phạm Thu  Anh 6 3.5 9.5 8 9 10  
5 44 Vũ Nam  Anh 6 4 10 8.5 9 8.5  
6 45 Nguyễn Ngọc  Cường 5.5 3 8.5 8 8 7.5  
7 46 Hoàng Hải Đăng 6 2.5 8.5 6 7 9.5  
8 47 Lê Quốc  Dũng 5.5 1.5 7 8.5 8 9.5  
9 48 Đoàn Thùy Dương 6 2.5 8.5 9.5 9 8.5  
10 49 Phạm Nguyễn Yến  Dương 6 3 9 8.5 9 9  
11 50 Trịnh Thùy Dương 6 3 9 8 8 9.5  
12 51 Đoàn Ngọc Đức 6 2 8 9 9 9.5  
13 52 Vũ Minh  Đức 5.5 3 8.5 8 8 9  
14 53 Nguyễn Vũ Minh Hải 6 3 9 7 8 6.5  
15 54 Lê Việt  Hòa 5.5 2 7.5 9 8 10  
16 55 Đinh Thị Khánh Huyền 5.5 2 7.5 9.5 9 9.5  
17 56 Ngô Thị Khánh Huyền 5.5 2 7.5 8 8 9  
18 57 Phạm Khánh Huyền 6 2.5 8.5 9 9 9  
19 58 Lê Nguyễn Vân Khánh 6 2.5 8.5 9.5 9 10  
20 59 Đào Nguyễn  Khoa 5.5 1.5 7 7.5 7 10  
21 60 Phạm Ngọc  Khoa 5.5 3.5 9 9 9 10  
22 61 Lê Thị Minh  Khuê 6 3.5 9.5 10 10 8.5  
23 62 Vũ Thanh Lâm 5.5 0.5 6 8.5 7 9.5  
24 63 Hoàng Linh Linh 6 2.5 8.5 9.5 9 10  
25 64 Lê Ngọc Phương Linh 6 2 8 9 9 10  
26 65 Phạm Bá Hà Linh 5.5 3.5 9 10 10 10  
27 66 Nguyễn Đại Long 6 2.5 8.5 5 7 9  
28 67 Phạm Đức  Long 6 3 9 8 8 9.5  
29 68 Đặng Xuân Hạnh Mai 6 3.5 9.5 9 9 10  
30 69 Ngô Trịnh Quang Minh 6 4 10 9.5 10 10  
31 70 Vũ Nguyễn Hiển Minh 5 3 8 7 7 8  
32 71 Ngô Ngọc  Nhi 6 1.5 7.5 8.5 8 9.75  
33 72 Trần Yến  Nhi 6 1.5 7.5 9 8 9.75  
34 73 Phạm Linh  Phong 6 2.5 8.5 8.5 9 10  
35 74 Lê Nguyễn Hà Phương 6 3 9 9.5 9 10  
36 75 Nguyễn Quỳnh  Phương 6 3 9 10 10 10  
37 76 Phạm Bích  Phương 5.5 3.5 9 9 9 9.5  
38 77 Đỗ Minh  Quang 6 2 8 8 8 10  
39 78 Lê Trần Phú  Tài 6 2.5 8.5 9 9 9.5  
40 79 Nguyễn Thị Ngọc Trang 5.5 3 8.5 9 9 10  
41 80 Vũ Minh  Thư 6 2 8 9.5 9 10  
42 81 Nguyễn Hoàng Uyên 6 3 9 8.5 9 9.75  
43 82 Phạm Trọng  Việt 5.5 3 8.5 7.5 8 9