Trang chủ

Tin tức sự kiện

Sẽ có quy định mới về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Ngày đăng 21/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 567

(HNMO) - Theo dự thảo lần 1 Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục được công bố ngày 20/4, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện 11 nhiệm vụ chính.

(HNMO) - Theo dự thảo lần 1 Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục được công bố ngày 20/4, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện 11 nhiệm vụ chính.

Cụ thể các nhiệm vụ này gồm: Trình Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các đại học, trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học), quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học. Quy định cụ thể việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; việc hợp tác về giáo dục với tổ chức và cá nhân nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài;

Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; kiểm tra, công nhận kết phổ cập cấp tỉnh về giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm cả sách giáo khoa bằng chữ nổi, bằng tiếng dân tộc và sách giáo khoa cho học sinh trường chuyên biệt, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa;

Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp; quy định giáo trình sử dụng chung cho các cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp;

Phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quy định cụ thể việc đào tạo và công nhận trình độ, kỹ năng thực hành, ứng dụng chuyên môn sâu cho người tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc biệt;

Quy định cụ thể việc cho phép các trường đại học đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, Viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sỹ; các cơ sở giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quy định cụ thể việc kéo dài hoặc rút ngắn thời gian đào tạo trình độ tiến sỹ đối với các trường hợp đặc biệt;

Quy định cụ thể điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia tách, giải thể trường ở các cấp học và trình độ đào tạo thuộc thẩm quyền; cho phép hoạt động các cơ sở giáo dục đại học; quyết định thành lập trường cao đẳng, trường dự bị đại học và các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ; quy định điều kiện thành lập, giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quyết định công nhận hội đồng trường, hội đồng hiệu trưởng các trường đại học công lập;

Ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ở từng cấp học và trình độ đào tạo; nguyên tắc hoạt động, điều kiện của các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; công nhận kết quả kiểm định giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh; kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ;

Ban hành tiêu chuẩn cụ thể người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, thành viên hội đồng trường, hội đồng quản trị đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập; hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục; hướng dẫn cụ thể quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ, các trường thành viên thuộc Đại học quốc gia;

Ban hành quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh trong việc thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động giáo dục với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ và hàng năm; xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục;

Ban hành quy định, quy chế phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh trong việc kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục đại học trong việc tuân thủ pháp luật về giáo dục.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước quy định tại Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với giáo dục của UBND cấp tỉnh, dự thảo quy định, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về phát triển giáo dục của tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý theo lãnh thổ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi loại hình trường các cơ sở giáo dục trực thuộc (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài); cho phép mở ngành mới đối với trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Các sở giáo dục và đào tạo địa phương có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó đảm nhận việc chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; kiểm định chất lượng giáo dục để bảo đảm chất lượng giáo dục trên địa bàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, xóa mù chữ, giáo dục cho mọi người trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, trách nhiệm của cấp này là quyết định thành lập (đối với các trường công lập), cho phép thành lập (đối với các trường ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trường có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trường phổ thông dân tộc bán trú (không có cấp học trung học phổ thông); Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về giáo dục; kiểm tra, giám sát thực hiện việc công khai chất lượng giáo dục, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, công khai tài chính của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật...

Đối với cấp xã, UBND cấp xã có quyền cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; bảo đảm và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn hoạt động đúng quy định pháp luật; Phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức đăng ký, huy động tối đa người trong độ tuổi đi học để bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn...

Nếu được thông qua, Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/7 tới.


V.A