Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 5
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 758

Bài 1: (4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1) Tam giác có đáy 14 dm, chiều cao bằng  độ dài đáy. Diện tích  tam giác đó là:

A.        112 dm2

B.        56 dm2

C.        16 dm2

D.        28 dm2

2)  25% của 520 là:

A.        2 080

B.        130

C.        1,30

D.        20,8

3) Diện tích hình tròn có bán kính 6 cm là: 

A.        103,04 cm2

B.        37,68 cm2

C.        113,04 cm2

D.        18,84 cm2

4) Đúng ghi  (Đ), sai ghi  (S)

a)         1,5 m3  = 1500 dm3

b)             dm3  = 200 cm3

c)           giờ   = 45 phút

d)          12 m26 dm> 12,6 m2

Bài 2 (3 điểm): Một lớp học có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m, chiều cao 4,5 m.

 Hỏi:

a.  Lớp học đó chứa được bao nhiêu mét khối không khí?

b. Muốn quét vôi bên trong 4 bức tường và trần nhà. Tính diện tích cần quét vôi?

(Biết diện tích các cửa là 18 m2).

 

Bài 3 (2 điểm): Đặt tính, tính:

875,96 + 54,85                 87 – 0,125                      10,35 x 4,5                  52 : 1,6

 

Bài 4 (1 điểm): Tìm hai giá trị số của x sao cho: 5,9 < x < 6