Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 1
Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 484

Bài 1: (3 điểm): Tính

  50

-  

  30

  60

+  

   20

  19

-  

    4

  13

+  

    5

           

 

 

 

            ..............                  ..............          ..............       ..............

            11 + 4 - 5 = ............                              16 - 3 + 4 = .............

Bài 2 (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào

            40 cm + 20 cm   = 60 cm                                               11 + 7   <  12  + 7         

            50 cm - 30 cm = 20                                            19 - 9   >  15 - 5

Bài 3 (1 điểm):

            Khoanh tròn vào số lớn nhất:   14  ,    10   ,   15  ,    9

            Khoanh tròn vào số bé nhất:    17  ,    19   ,   13  ,    10

Bài 4 (1 điểm): Viết theo mẫu:

            Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị

            Số 15 gồm ........ chục và ........ đơn vị

            Số 40 gồm ........ chục và ........ đơn vị

Bài 5 (2 điểm):

            Bạn An có 10 cái kẹo. Mẹ cho thêm 7 cái kẹo.

            Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo ?

Bài giải

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 6 (1 điểm):  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào

                                                                                    - Điểm A ở trong hình tam giác

                                                                                    - Điểm B ở trong hình tam giác

 
                                                                                    - Điểm C ở ngoài hình tam giác

                                                                                    - Điểm D ở ngoài hình tam giác