Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra cuối kì - Môn toán - Lớp 5
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 747

Bài 1 (2 điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

       1/     3   viết dưới dạng thập phân là :

                               A.  3,900                         B.  3,09                         C.  3,9               D.  3,90

        2/   Tám trăm linh năm phẩy bảy mét vuông được viết là :

                               A. 800,57 m2                B. 807,5 m2                C, 805,7 m2        D 805,07 m2

       3/   4   Viết dưới dạng số thập phân là :

                               A.   4,6                           B.  4,35                           C.  4,3               D. 4,5

        4/   Hai và bốn phần chín viết là :

                               A.                                B.  2,4                     C.   2,49                 D. 2

       Bài 2  (2 điểm)  Điền đúng (Đ)  sai (S) :

                   a/     giờ  = 7,5 giờ                                        c/  4  <                  

                   b/  0,025 tấn = 250 kg                                       d/ 75hm = 7,5 km

       Bài 3 (2 điểm)

             a/   Tìm x

                               x : 1,5 =7,56  :  0,9

            b/         X  x  23,1 + 13,9 x X = 222

 

       Bài 4 (2 điểm)  Một cửa hàng nhập về 500m vải hoa và vải xanh ,trong đó số vải xanh là 397m. Hỏi vải xanh chiếm bao nhiêu phần trăm số vải nhập về ?

       Bài 5 (2 điểm)  Tính diện tích hình tam giác ABC. Biết diện tích tam  giác BCD

là 15 cm2, cạnh AC là 7cm, cạnh CD là 5cm.