Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra cuối kì - Môn toán - Lớp 4
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 775

Bài 1 ( 4 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

 1/ Đọc tám triệu ba nghìn ; Viết là :

                   A. 80300                        B. 8003000                C. 800300               D.8000300

 2/ 2 giờ 45 phút = ………..phút.

                   A. 245                               B. 105                      C. 155                     D. 165

       3/ 16 năm            thế kỷ

                   A.  >                       B.   =                         C. <                 D. Không có dấu nào

       4/ Kết quả của phép chia 27658 : 134 là

                    A. 206 dư 54          B. 26 dư 54                   C. 206                D. 106 dư 54

       5/ Trung bình cộng của các số :           28 ; 34; 46 Và 152 là

                     a. 56                      B.  65                             C.75                     D. 46

Bài 2 ( 3 điểm ) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 1820m . Chiều dài hơn chiều rộng 120m . Tính diện tích thửa ruộng đó?

Bài 3 ( 1 điểm ) Tính nhanh

             a. 15 x 27 + 27 x 85

            b. 1800 : 25 : 4

Bài 4 ( 2 điểm) Hình bên có

       … …. ... cặp cạnh song song

       …….. ... góc vuông.

       ………. tam giác.

        ……..... tứ giác.