Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Toán - Lớp 2 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 756

1. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60 ; … ; … ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; … ; 69 ;

70 ; 71 ; … ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; … ; 78 ; … ;

            80 ; 81 ; 82 ; … ; 84 ; 85 ; … ; … ; 88 ; 89 ;

90 ; 91 ; 92 ; 93 ; … ; 95 ; … ; 97 ; 98 ; … ; …;

  

   b) Viết các số:

Hai mươi ba:……                               Bốn mươi bảy:…...

Tám mươi ba:…..                                        Chín mươi tám:…..

Năm mươi tư:…..                               Mười chín:……….

Hai mươi mốt:….                               Bảy mươi lăm:…..

Ba mươi:………..                               Một trăm:………..

   c) Viết các số 63 ; 72 ; 29 ; 43:

+ Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………...

+ Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………...

2. Tính:

            a) 15 cm + 30 cm = ………..                   b) 18 – 5 + 3 = ……………………

            c)                                 32                                 d)                     79

                                   +                                               -

                                                47                                                         63

3. > , < , =   ?

            22 + 3 …….. 32 – 7                               36 + 12 ……. 15 + 33

            76 – 42 ….... 30 + 8                               47 + 51 ……. 81 + 12

4. Viết tiếp vào bài giải:

            a) Lớp 1A có 15 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu học sinh ?

                                                            Bài giải

           

                                                Số học sinh lớp 1A có là:

                        ……………………………………………………………………….

                                                                                                Đáp số: ………………………..

            b) Một sợi dây dài 75 cm, anh Hà cắt đi 40. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét ?

                                    Bài giải

           

                                                Độ dài sợi dây còn lại là:

                        ……………………………………………………………………….

                                                                                                Đáp số:…………………………

5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

            Các ngày trong tuần:

            Thứ hai, thứ ba, ……………,……………, thứ sáu,…………...., chủ nhật.

 

6. Vẽ thêm một đoạn thẳng để được một hình vuông và một hình tam giác.