Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Tiếng việt - Lớp 3 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 745

A.      ChÝnh t¶: (20')

LÆng råi c¶ tiÕng con ve

Con ve còng mÖt v× hÌ n¾ng oi

Nhµ em vÉn tiÕng ¹ êi

KÏo cµ tiÕng vâng mÑ ngåi mÑ ru

Lêi ru cã giã mïa thu

Bµn tay mÑ qu¹t mÑ ®­a giã vÒ

Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia

Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con

TrÇn Quèc Minh

 

B.      TËp lµm v¨n ( 25')

Con h·y viÕt mét ®o¹n v¨n (tõ 3 ®Õn 5 c©u) ®Ó kÓ vÒ mét ng­êi b¹n mµ con quÝ mÕn.

Gîi ý:

1.       B¹n Êy tªn lµ g× ?  tuæi ? ë ®©u ?

2.       H×nh d¸ng b¹n ? ( cao, nhá, mËp, ®«i m¾t, tãc…)

3.       TÝnh t×nh cña b¹n.