Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Toán- Lớp 3 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 700

1. Thùc hiÖn d·y tÝnh

378    -   105   +   12   =……………...                               36  :  4  :  3 = …………..………..

……………………………………….                              ………………………..………….

27   +   4   ´   7   =  …………….…....                               12   :   2   +  523  = ……………....

……………………………………..                 ………………………..………….

2. TÝnh chu vi c¸c h×nh sau  lÇn l­ît cã sè ®o c¸c c¹nh lµ:

  a. 15dm     ,    17  dm    ,    19dm   .

Bµi gi¶i:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

b.  5cm   ,   5cm   ,   5cm   ,   5cm   .

Bµi gi¶i:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3. Líp 3A chia thµnh 8  nhãm, mçi nhãm 5 b¹n. Hái líp 3A cã tÊt c¶ bao nhiªu b¹n ?

  

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

4. ViÕt tiÕp 2 sè vµo d·y sè sau:

a. 504     ,    506   ,    508  , …….……  ,  …………..

b. 603   ,   602    ,     601   , …………   ,   ………….