Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Toán- Lớp 4 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 741

Bài 1: (1 điểm). Khoanh vào chữ  đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số liền trước của 1001 là:

A. 999                        B. 998                          C. 1001                         D. 1000

Bài 2 : (1 điểm).

3m 46cm = …………..cm

    5m 43dm = …………..dm

 

Bài 3 : (3 điểm). Đặt tính rồi tính :

a. 8482 – 996               b. 4739 + 3366                 c. 1728 x 8                d. 8970 : 7

Bài 4 : (1điểm)

Tính giá trị của biểu thức:

9876 -1502 x4

Bài 5: (1 điểm). Tìm X

 

 X + 529 = 2426

Bài 6: (2 điểm).

Một cửa hàng có 4220 kg gạo, cửa hàng đã bán 1/2 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?