Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 4
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 724


 Ñoïc thaàm baøi: " Ngöôøi ñi saên vaø con vöôïn" roài laøm caùc baøi taäp sau:

Ñaùnh daáu x vaøo c tröôùc yù ñuùng ôû caâu 1,2,3 :

1.  Chi tieát noùi leân taøi saên baén cuûa baùc thôï saên laø:

a) c       Baùc saên baén raát taøi.

b) c            Con thuù naøo khoâng may gaëp baùc ta thì coi nhö ngaøy taän soá.

c) c       Baùc baén noû traêm phaùt traêm truùng.

d) c            Baùc ruùt teân baén truùng vöôïn meï.2.  "Ngöôøi thôï saên caén moâi, beû noû vaø laëng laëng quay veà."  Vì:

a) c            Ngöôøi thôï saên thaáy vöôïn meï töùc giaän nhìn mình.

b) c            Ngöôøi thôï saên thaáy aân haän.

c) c Caû a vaø b.


……/0,75ñ
3.  Caâu chuyeän muoán khuyeân chuùng ta:

a) c            Khoâng neân gieát haïi muoâng thuù.

b) c    Phaûi baûo veä ñoäng vaät hoang daõ.

c) c Haõy baûo veä moâi tröôøng soáng chung quanh ta.

d) c            Coù loøng nhaân aùi vaø yù thöùc baûo veä moâi tröôøng


 

……/0,5ñ

4.  Gaïch chaân döôùi boä phaän traû lôøi caâu hoûi " Baèng gì ?" trong caâu sau:

Vöôïn meï nhìn ngöôøi thôï saên baèng ñoâi maét caêm giaän.


………./1ñ
5.  Tìm vaø vieát trong baøi 1 caâu coù hình aûnh nhaân hoaù.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……/0,75ñ
6.  Ñieàn daáu chaám, daáu phaåy vaøo
c trong ñoaïn vaên vaø vieát hoa  cho phuø hôïp.

Hai ngöôøi cuøng im laëng c (…………) hoï nghe roõ tieáng bieån thôû daøi c  ( …….) ñoå nheï nhöõng con soùng thuyû tinh vôõ vuïn leân bôø caùt.