Trang chủ

Tin mới nhất

THÔNG BÁO: Về việc công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng cho lớp 1 năm học 2020 – 2021
Ngày đăng 11/05/2020 | 10:43 | Lượt xem: 385

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /TB-THLHP

             Phường Đồng Quốc Bình, ngày 6  tháng  5  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn

 sử dụng cho lớp 1 năm học 2020 – 2021

   

       

       Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã chỉ đạo Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 2021 thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều 8 Thông tư 01/TT-BGD ĐT.

       Xét đề xuất của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 2021 tại Tờ trình số 04/TT-THLHP ngày 04/5/2020, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng cho lớp 1 tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

TT

Tên sách

Tên bộ sách

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Cánh diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

2

Toán 1

Cánh diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

3

Đạo đức 1

Cánh diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

4

Tự nhiên và

 Xã hội 1

Cánh diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5

Giáo dục

 Thể chất 1

Cánh diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

6

Âm nhạc 1

Cánh diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

7

Mĩ thuật 1

Cánh diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8

Hoạt động

 trải nghiệm 1

Cánh diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

9

Tiếng Anh 1

(I- Learn smat start)

Tiếng Anh 1

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

( Danh  mục gồm 9 đầu sách giáo khoa lớp)                         

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                             Nguyễn Thị Thu Hương