Trang chủ

Tài liệu - Văn bản

Thông tư số 30: Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Ngày đăng 10/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 763
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...

"Ngày pháp luật" tháng 10: Quyết định về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 674
Số văn bản 37 Ký hiệu 37/2012/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/09/2012 Người ký Nguyễn...

"Ngày pháp luật " tháng 9: Luật giao thông đường bộ

Ngày đăng 18/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 689
Số văn bản 23 Ký hiệu 23/2008/QH12 Ngày ban hành 13/11/2008 Người ký Nguyễn...

"Ngày pháp luật" tháng 7: Luật phổ biến giáo dục, pháp luật

Ngày đăng 21/07/2012 | 12:00 | Lượt xem: 733
Số văn bản 14 Ký hiệu 14/2012/QH13 Ngày ban hành 20/6/2012 Người ký Nguyễn...

"Ngày pháp luật" tháng 6: Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Ngày đăng 14/06/2012 | 12:00 | Lượt xem: 706
Số văn bản 09 Ký hiệu 09/2012/QH13 Ngày ban hành 18/6/2012 Người ký ...

"Ngày pháp luật tháng 12" - Luật Viên chức

Ngày đăng 26/03/2012 | 12:00 | Lượt xem: 740
Số văn bản 58 Ký hiệu 58/2010/QH12 Ngày ban hành 15/11/2010 Người ký ...

'Ngày pháp luật' tháng 3: Luật thanh niên

Ngày đăng 22/03/2012 | 12:00 | Lượt xem: 641
Số văn bản 53 Ký hiệu 53/2005/QH11 Ngày ban hành 29/11/2005 Người ký Nguyễn...

"Ngày pháp luật tháng 11" - Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004

Ngày đăng 01/11/2011 | 12:00 | Lượt xem: 653
Số văn bản 25 Ký hiệu 2004/QH11 Ngày ban hành 24/06/2004 Người ký Nguyễn Văn...

Góp ý kiến cho bộ tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

Ngày đăng 13/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 654
Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ...

"Ngày Pháp luật tháng 10" - Luật Phòng chống ma túy năm 2000

Ngày đăng 03/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 655
Số văn bản 23 Ký hiệu 2000/QH10 Ngày ban hành 09/12/2000 Người ký Nông Đức...

"Ngày Pháp luật tháng 9" - Điều lệ trường tiểu học

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 644
Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 41/2010/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành:...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học

Ngày đăng 17/08/2011 | 12:00 | Lượt xem: 641
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo   Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm củagiáo dục mầm non, giáo dục phổ...

Công văn 5358 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012

Ngày đăng 15/08/2011 | 12:00 | Lượt xem: 683
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5358 /BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Quy định về Chuẩn bàn ghế tiểu học

Ngày đăng 17/06/2011 | 12:00 | Lượt xem: 679
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01...

Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

Ngày đăng 16/06/2011 | 12:00 | Lượt xem: 652
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01...

Toàn văn Thông tư 08/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

Ngày đăng 02/06/2011 | 12:00 | Lượt xem: 687
BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011 ...

Luật Thi đua khen thưởng

Ngày đăng 29/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 710
Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 4; Luật thi đua khen thưởng

Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học

Ngày đăng 14/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 689
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số...

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Ngày đăng 28/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 630
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007...

Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đâu tư ứng dụng CNTT

Ngày đăng 02/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 664
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng...

Nghị định quy định những người là công chức

Ngày đăng 30/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 669
CHÍNH PHỦ                     ...

Toàn văn Thông tư 03/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Ngày đăng 25/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 651
BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011 ...

Quy định thời gian nghỉ Tết Tân Mão

Ngày đăng 11/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 635
Quy định thời gian nghỉ Tết Tân Mão đối với học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT và TTGDTX HP

Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học

Ngày đăng 04/01/2011 | 12:00 | Lượt xem: 655
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của...

Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN

Ngày đăng 28/07/2010 | 12:00 | Lượt xem: 599
Năm học 2009-2010, diễn ra trong tình hình chính trị - xã hội của đất nước tiếp tục ổn định, nền kinh tế có xu hướng phục hồi sau suy giảm và đã có những chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng...