Trang chủ

Lịch và kết quả thi

Tổng hợp kết quả kiểm tra đầu năm - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 28/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 984

Môn STT Lớp Số học sinh Điểm 1 -2  Điểm 3 - 4 Điểm 5 - 6  Điểm 7 - 8 Điểm 9 - 10 Điểm trên TB Điểm dưới TB
Số HS
dựthi
Số HS
vắng mặt
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toán 1 3C1 40               3 7.50 37 92.50 40 100.00    
2 3C2 38               3 7.89 35 92.11 38 100.00    
3 3C3 36           1 2.78 8 22.22 27 75.00 36 100.00    
4 3C4 34       1 2.94     6 17.65 27 79.41 33 97.06    
5 3C5 37           2 5.41 7 18.92 28 75.68 37 100.00    
6 3C6 32           3 9.38 6 18.75 23 71.88 32 100.00    
7 3C7 30               4 13.33 26 86.67 30 100.00    
8 3C8 36       1 2.78 2 5.56 12 33.33 21 58.33 35 97.22    
Tổng 283       2 0.71 8 2.83 49 17.31 224 79.15 281 99.29    
Tiếng
Việt
1 3C1 40               19 47.50 21 52.50 40 100.00    
2 3C2 38               23 60.53 15 39.47 38 100.00    
3 3C3 36           13 36.11 22 61.11     35 97.22    
4 3C4 34           2 5.88 9 26.47 25 73.53 36 105.88    
5 3C5 37       1 2.70 4 10.81 17 45.95 15 40.54 36 97.30    
6 3C6 32           2 6.25 21 65.63 9 28.13 32 100.00    
7 3C7 30           5 16.67 15 50.00 10 33.33 30 100.00    
8 3C8 36       1 2.78 10 27.78 15 41.67 10 27.78 35 97.22    
Tổng 283       2 0.71 36 12.72 141 49.82 105 37.10 282 99.65