Trang chủ

Lịch và kết quả thi

Báo Cáo Chất Lượng Bài Kiểm Tra Khảo Sát Đầu Năm
Ngày đăng 06/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 553

TrƯ­êng tiÓu häc Lª Hång Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO CHT LƯỢNG BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM

NĂM HC 2008 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môn

KhI

S HS

KIM TRA

ĐIM

0 ®Õn < 3

3 ®Õn < 5

§iÓm d­ưíi TB

5 ®Õn < 7

7 ®Õn < 9

9 ®Õn 10

§iÓm trªn TB

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Toán

2

238

 

 

18

7,6

18

7,6

60

25,2

82

34,5

78

32,7

220

92,8

3

240

1

0,4

7

2,9

8

3,3

44

18

61

25

127

53,7

232

96,7

4

203

1

0,4

20

9,8

21

10,3

24

11,8

64

31,5

94

46,3

182

89,7

5

190

8

4,2

35

18,4

43

22,6

52

27,4

51

26,8

44

23,2

137

77,4

Tiếng Việt

2

238

1

0,4

39

16,4

40

16,8

110

46,2

74

31,1

14

5,9

198

83,2

3

240

1

0,4

11

4,5

12

4,9

44

18

109

46,1

75

31

228

95,1

4

203

 

 

17

8,3

17

8,3

45

22,3

114

56,1

27

13,3

186

91,7

5

190

 

 

19

10

19

10

87

45,8

73

38,4

11

5,8

171

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Quyền, ngày 6 tháng 10 năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HiÖu phã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyn Th Hoa