Trang chủ

Kinh nghiệm dạy và học

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Đạo đức - Lớp 1
Ngày đăng 15/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 592

 

A. §Æt vÊn ®Ò

1) C¬ së lý luËn:

Môc tiªu cña gi¸o dôc tiÓu häc lµ gi¸o dôc con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cho häc sinh nh÷ng tri thøc, kü n¨ng c¬ së thiÕt thùc víi cuéc sèng. Ngay tõ bËc tiÓu häc häc sinh ®· ®­îc häc nhiÒu m«n, trong c¸c m«n häc ë tr­êng tiÓu häc, ®¹o ®øc cã 1 vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, nh»m gióp häc sinh.

                - Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ mét sè chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt phï hîp víi løa tuæi trong c¸c mèi quan hÖ cña c¸c em víi b¶n th©n, gia ®×nh, nhµ tr­êng, céng ®ång, m«i tr­êng tù nhiªn vµ ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn theo c¸c chuÈn mùc ®ã.

                - Tõng b­íc h×nh thµnh kÜ n¨ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ nh÷ng ng­êi xung quanh theo chuÈn mùc ®· häc: KÜ n¨ng lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c hµnh vi øng xö phï hîp chuÈn mùc trong c¸c quan hÖ vµ t×nh huèng ®¬n gi¶n, cô thÓ cña cuéc sèng; biÕt nh¾c nhë b¹n bÌ cïng thùc hiªn.

                - Tõng b­íc h×nh thµnh th¸i ®é tù träng, tù tin, yªu th­¬ng, t«n träng con ng­êi; yªu c¸i thiÖnm c¸i ®óng, c¸i tèt; kh«ng ®ång t×nh víi c¸i ¸c, c¸i sai, c¸i xÊu.

                Nh­ chóng ta ®· biÕt 3 môc tiªu trªn cã quan hÖ biÖn chøng thèng nhÊt víi nhau. Môc tiªu vÒ kiÕn thøc lµ ®iÓm tùa, ®Þnh h­íng cho viÖc h×nh thµnh, th¸i ®é vµ kü n¨ng, hµnh vi ®¹o ®øc cho häc sinh. Ng­îc l¹i, môc tiªu vÒ th¸i ®é, kü n¨ng, hµnh vi l¹i cã t¸c dông cñng cè kiÕn thøc vÒ chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc. Trong ®ã môc tiªu vÒ kü n¨ng, hµnh vi lµ ®Ých cuèi cïng vµ quan träng nhÊt cña gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi chung vµ d¹y häc m«n ®¹o ®øc nãi riªng.

                VËy lµm thÕ nµo ®Ó gióp häc sinh líp 1 häc tèt m«n ®¹o ®øc bëi c¸c em häc sinh líp 1 cßn nhá, nhËn thøc cßn c¶m tÝnh, trùc tiÕp, cô thÓ vµ hiÕu ®éng. §ã chÝnh lµ vÊn ®Ò lu«n ®­îc nhiÒu gi¸o viªn tiÓu häc quan t©m nghiªn cøu.

2) C¬ së thùc tiÔn:

                Trong thùc tÕ viÖc gi¶ng d¹y m«n §¹o ®øc ë TiÓu häc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do c¸c em tuæi cßn nhá, hiÕu ®éng, kh¶ n¨ng nhËn thøc cßn h¹n chÕ. C¸c em dÔ hÊp thô nh÷ng thãi h­ tËt xÊu trong cuéc sèng hµng ngµy. VËy lµm thÕ nµo ®Ó gióp c¸c  em häc tËp tèt m«n häc nµy ®©y lµ mét vÊn ®Ò lín, mét nçi bo¨n kho¨n day døt cña kh«ng Ýt c¸c bËc lµm thÇy. Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y ë líp 1 nhiÒu n¨m t«i nhËn thÊy viÖc gi¶ng d¹y m«n §¹o ®øc líp 1 cßn mét sè h¹n chÕ sau:

                - Cßn mét sè Ýt gi¸o viªn ch­a nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña m«n §¹o ®øc trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc, nh©n c¸ch cho häc sinh.

                - Gi¸o viªn th­êng chó ý vµ cè g¾ng chuyÓn t¶i hÕt l­îng kiÕn thøc khæng lå mµ Ýt l­u ý tíi viÖc tæ chøc c¸c h×nh thøc d¹y häc sinh gióp cho häc sinh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm, hiÖn t­îng cô thÓ  ®Ó c¸c em tù nhËn thÊy Ých lîi cña viÖc lµm ®óng, lµm tèt hay t¸c h¹i cña viÖc lµm sai, xÊu.

                - Häc sinh ch­a chñ ®éng trong viÖc lÜnh héi kiÕn thøc, do vËy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc  ch­a cao.

                Tr­íc thùc tr¹ng ®ã t«i ®· tr¨n trë suy nghÜ: Lµm thÕ nµo ®Ó gi¶ng d¹y tèt m«n §¹o ®øc líp 1. §©y còng chÝnh lµ vÊn ®Ò mµ t«i ®Ò cËp ®Õn trong ph¹m vi bµi viÕt nµy.

 


B: Néi dung

Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh häc tèt m«n §¹o ®øc

 

1) Kh¶o s¸t ph©n lo¹i häc sinh

                §Ó n¾m ®­îc kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc tèi thiÓu cña häc sinh, ngay tõ ®Çu n¨m khi tiÕp xóc víi m«n häc nµy t«i ®· tiÕn hµnh t×m hiÓu vµ ph©n lo¹i häc sinh. T«i kiÓm tra c¸c em vÒ sù nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, øng xö nh÷ng t×nh huèng ®¬n gi¶n c¸c em th­êng gÆp trong cuéc sèng hµng ngµy.

                VÝ dô:

                + Khi ®i häc vÒ cã bè mÑ ë nhµ em ph¶i lµm g×?

                + Khi nhËn quµ, b¹n ®­a bai tay ra xin vµ cm¶ ¬n ®iÒu ®ã ®óng hay sai ? v× sao ?

                KÕt qu¶:

                + Häc sinh cã nhËn thøc vµ øng xö phï hîp c¸c hµnh vi ®¹o ®øc: 10 em

                + Häc sinh cã nhËn thøc nh­ng øng xö ch­a phï hîp c¸c hµnh vi ®¹o ®øc: 12 em.

                + Häc sinh ch­a nhËn thøc vµ c¸ch øng xö ch­a phï hîp c¸c hµnh vi ®¹o ®øc : 18 em.

                - Bªn c¹nh ®ã, t«i tiÕn hµnh ®iÒu tra vÒ hoµn c¶nh, nÒ nÕp cña gia ®×nh häc sinh ®Ó hiÓu thªm vÒ m«i tr­êng mµ hµng ngµy c¸c em sinh ho¹t giao tiÕp. V× ®©y chÝnh lµ yÕu tèt hÕt søc quan träng t¸c ®éng tíi sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch, ®¹o ®øc cña häc sinh.

2) ChuÈn bÞ néi dung bµi häc

                a, ChuÈn bÞ cña häc sinh

                §Ó gióp häc sinh chñ ®éng trong viÖc häc tËp, sau mçi giê t«i th­êng h­íng dÉn c¸c em c¸ch chuÈn bÞ cho bµi häc tiÕp theo dùa vµo c¸c d¹ng bµi tËp trong vë bµi tËp nh­:

                                - Quan s¸t tranh vµ kÓ chuyÖn theo tranh.

                                - NhËn xÐt vÒ hµnh vi cña c¸c nh©n vËt trong tranh.

                                - Xö lý t×nh huèng.

                                - §ãng vai.

                                - Trß ch¬i.

                                - Liªn hÖ

                                - Móa h¸t, ®äc th¬, kÓ chuyÖn, diÔn kÞch...

                Cô thÓ:

                - Víi bµi tËp quan s¸t tranh vµ kÓ chuyÖn theo tranh t«i ®· yªu cÇu häc sinh quan s¸t kÜ néi dung tõng tranh, xem trong tranh vÏ nh÷ng ai, mäi ng­êi trong tranh ®ang lµm g×? Tõ ®ã c¸c em t­ëng t­îng vµ kÓ l¹i néi dung cña tõng tranh.

                - §èi víi bµi tËp nhËn xÐt vÒ hµnh vi cña c¸c nh©n vËt trong tranh t«i, còng  h­íng dÉn häc sinh quan s¸t kÜ tranh vÏ vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái:

                                + Trong tranh vÏ nh÷ng g× ?

                                + Mäi ng­êi trong tranh ®ang lµm g× ?

                                + ViÖc lµm ®ã ®óng hay sai ?  v× sao ?

                Tãm l¹i, ®Ó gióp c¸c em chuÈn bÞ bµi ®­îc tèt, ngoµi viÖc h­íng dÉn t×m hiÓu dùa vµo c¸c bµi tËp trªn t«i cßn ®Æc biÖt l­u ý vµ h­íng dÉn häc sinh  chuÈn bÞ chu ®¸o phÇn ®ãng vai, ch¬i trß ch¬i, tù quan s¸t nhËn xÐt hµnh vi cña b¶n th©n vµ c¸c b¹n trong nhãm, trong líp vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc ë tr­êng líp, gia ®×nh còng nh­ ngoµi x· héi.

                b, ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:

                Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i nhËn thÊy viÖc chuÈn bÞ cña gi¸o viªn lµ kh©u hÕt søc quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña giê d¹y. V× vËy c¸c bµi d¹y t«i ®Òu tËp trung nghiªn cøu thiÕt kÕ bµi d¹y thËt chu ®¸o dùa vµo c¸c néi dung sau:

                * X¸c ®Þnh râ môc tiªu cña bµi, tõ ®ã ®Þnh h­íng cho viÖc tæ chøc qu¸ tr×nh d¹y häc.

                - Mçi bµi §¹o ®øc ®Òu cã môc tiªu t­¬ng øng vÒ tri thøc, kÜ n¨ng, hµnh vi vµ th¸i ®é. Dùa vµo ba môc tiªu nµy, c¨n cø vµo néi dung bµi häc t«i ®· x¸c ®Þnh môc tiªu phï hîp víi kh¶ n¨ng häc sinh, ®iÒu kiÖn thùc tÕ xung quanh vµ mang tÝnh hiÖn thùc. Tøc lµ sau khi häc xong bµi §¹o ®øc häc sinh ph¶i: " Nªu lªn ®­îc", " thùc hiÖn ®­îc", " cã th¸i ®é" víi c¸c hµnh vi ®¹o ®øc trong bµi.

                vÝ dô: Bµi " B¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng" ( tuÇn 30)

                + Môc tiªu vÒ tri thøc: Häc sinh nªu lªn ®­îc:

                - CÇn ph¶i b¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng.

                - Sù cÇn thiÕt cña viÖc b¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng.

                - Nh÷ng viÖc lµm ®Ó b¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng.

                + Môc tiªu vÒ kÜ n¨ng:

                - Häc sinh biÕt lµm nh÷ng viÖc cô thÓ gãp phÇn b¶o vÖ hoa vµ c©y trong gia ®×nh vµ n¬i c«ng céng.

                + Môc tiªu vµ th¸i ®é

                - Yªu thÝch c©y vµ hoa

                - Cã th¸i ®é tÝch cùc trong viÖc b¶o vÖ hoa vµ c©y.

                - Cã th¸i ®é t¸n thµnh víi nh÷ng b¹n thùc hiÖn tèt, kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng b¹n thùc hiÖn ch­a tèt.

* ChuÈn bÞ tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

                Nh­ chóng ta ®· biÕt c¸c tµi liÖu, ph­¬ng tiÖn phôc vô cho mçi bµi ®¹o ®øc cã thÓ gåm:

                - C¸c tranh ¶nh, m¸y chiÕu, b¨ng ®Üa minh ho¹ cho truyÖn kÓ, mÉu hµnh vi ®¹o ®øc, cho nhËn xÐt hµnh vi, xö lý t×nh huèng.

                - C¸c lo¹i phiÕu häc tËp.

                - C¸c lo¹i dông cô phôc vô s¾m vai, ch¬i trß ch¬i.

                - S¸ch gi¸o viªn.

                - Vë bµi tËp ®¹o ®øc

                - S¸ch thiÕt kÕ bµi d¹y.

                Trong d¹y häc, ®å dïng d¹y häc ®­îc coi lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p. Theo ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n häc §¹o ®øc hiÖn nay, bµi ®¹o ®øc ®­îc thiÕt kÕ trªn c¬ së tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho häc sinh, do ®ã cÇn cã nh÷ng ph­¬ng tiÖn, tµi liÖu nhÊt ®Þnh míi ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. ChÝnh v× thÕ mµ víi mçi bµi d¹y t«i ®Òu xem xÐt c©n nh¾c, x¸c ®Þnh khi d¹y bµi ®ã cÇn nh÷ng tµi liÖu g× ? Tõng ho¹t ®éng cÇn nh÷ng ph­¬ng tiÖn nµo? cÇn chuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn ®ã ra sao? Tõ ®ã cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ chu ®¸o.

c, ThiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

                §©y lµ phÇn quan träng nhÊt nªn tr­íc khi ®­a ra c¸c ho¹t ®éng t«i quan t©m chó ý nh÷ng ®iÒu sau:

                - C¸c ho¹t ®éng ph¶i phï hîp víi logic cña bµi §¹o ®øc, tõ mÉu hµnh vi ®¹o ®øc kh¸i qu¸t thµnh bµi häc. Tõ bµi häc  tæ chøc cho häc sinh luyÖn tËp vËn dông thùc tiÔn.

                - Ph¶i c¨n cø vµo môc tiªu cña bµi ®Ó dù kiÕn nh÷ng ho¹t ®éng t­¬ng øng

                - C¸c ho¹t ®éng ph¶i cã néi dung phï hîp víi bµi §¹o ®øc, kh¶ n¨ng nhËn thøc cña häc sinh vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ xung quanh.

                - Ph­¬ng ph¸p d¹y häc ph¶i ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc ph¶i ®a d¹ng.

                - §Æc biÖt khi thiÕt kÕ tõng ho¹t ®éng cÇn lµm râ tªn, môc tiªu, c¸ch tiÕn hµnh, kÕt luËn cña ho¹t ®éng. Trong ch­¬ng tr×nh §¹o ®øc líp 1 mçi bµi §¹o ®øc còng ®­îc d¹y trong 2 tiÕt nh­ c¸c líp häc kh¸c:

                T«i ®· thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu nh­ sau:

                - Giíi thiÖu bµi: §©y lµ phÇn më ®Çu cña mét tiÕt häc, v× vËy t«i ®· cè g¾ng b»ng nhiÒu c¸ch giíi thiÖu thËt hay, thËt hÊp dÉn, g©y høng thó, t¹o sù tß mß l«i cuèn häc sinh tÝch cùc tham gia ngay tõ nh÷ng phót gi©y ®Çu tiªn.

                - C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

                + Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu cho häc sinh mét mÉu hµnh vi ®¹o ®øc th«ng qua nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­: KÓ chuyÖn theo tranh, tranh ¶nh, t×nh huèng...®Ó c¸c em ph©n tÝch vµ rót ra kÕt luËn.

VÝ dô: Khi d¹y bµi " gßn gµng s¹ch sÏ: ( tuÇn 3)

                - T«i yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ nªu tªn nh÷ng b¹n trong líp h«m ®ã cã ®Çu tãc, quÇn ¸o gän gµng, s¹ch sÏ.

                - T«i mêi nh÷ng häc sinh cã tªn lªn tr­íc líp.

                - Yªu cÇu c¶ líp quan s¸t vµ tr¶ lêi v× sao em cho lµ nh÷ng b¹n ®ã gän gµng s¹ch sÏ?

                - Häc sinh nhËn xÐt vÒ ®Çu tãc, quÇn ¸o cña c¸c b¹n.

                Sau ®ã t«i nhËn xÐt, kÕt luËn vµ khen ngîi nh÷ng em ®ã.

                + Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho häc sinh t×m ra chuÈn mùc vµ hµnh vi ®¹o ®øc, cô thÓ:

                - T«i yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 1 ( vë bµi tËp)

                - Häc sinh quan s¸t tranh vÏ, nhËn xÐt vµ ®¸nh dÊu nh÷ng b¹n cã ®Çu tãc, giÇy dÐp, quÇn ¸o gßn gµng, s¹ch sÏ.

                - Häc sinh th¶o luËn nhãm ®«i vµ nªu kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp.

                - Yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch t¹i sao em choc lµ c¸c b¹n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ hoÆc ch­a gän gµng, s¹ch sÏ.

                - Theo em c¸c b¹n nªn söa nh­ thÕ nµo ®Ó trë thµnh gän gµng, s¹ch sÏ.

                - Gi¸o viªn kÕt luËn chèt l¹i

                + Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn tæ chøc cho c¸c em vËn dông tri thøc ®¹o ®øc ®Ó thùc hµnh, luyÖn tËp ( nh­ liªn hÖ thùc tÕ, tù nhËn xÐt hµnh vi b¶n th©n, nhËn xÐt hµnh vi cña ng­êi kh¸c…) mang tÝnh thùc tiÔn kh¸ch quan. Cô thÓ:

                - T«i yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 2 ( vë bµi tËp): Lµm c¸ nh©n.

                - Häc sinh quan s¸t tranh vÏ chän cho b¹n n÷, b¹n nam mçi ng­êi mét bé quÇn ¸o ®i häc.

                - Häc sinh chän vµ nªu ý kiÕn cña b¹n th©n v× sao chän nh­ vËy.

                - Líp l¾ng nghe vµ nhËn xÐt.

                - Th«ng qua bµi tËp, häc sinh ®· hiÓu vµ biÕt c¸ch ¨n mÆc phï hîp, ®¶m b¶o s¹ch sÏ, gän gµng.

                - T«i yªu cÇu häc sinh tù liªn hÖ vÒ viÖc thùc hiÖn cña b¶n th©n, cña c¸c b¹n.

                - T«i yªu cÇu häc sinh cho biÕt khi ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ c¸c em c¶m thÊy nh­ thÕ nµo?

                Cuèi cïng, gi¸o viªn nªu kÕt luËn cña bµi häc.

                + PhÇn cñng cè:

                - H­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn  theo néi dung bµi häc.

                - Yªu cÇu c¸c nhãm theo dâi nhËn xÐt viÖc thùc hiÖn cña c¸c b¹n trong nhãm khi ë tr­êng, ë gia ®×nh.

                - DÆn häc sinh h·y suy nghÜ vµ kÓ tªn nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn sù gän gµng, s¹ch sÏ ®Ó tiÕt 2 häc tiÕp.

* Víi tiÕt 2

                + Khëi ®éng t­¬ng tù tiÕt 1

                - Giíi thiÖu bµi: Gi¸o viªn chó ý dÉn d¾t häc sinh vµo bµi míi mét c¸ch tù nhiªn.

                - C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

                + Ho¹t ®éng 1: b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn cña nhãm.

                                - Yªu cÇu c¸c nhãm nhËn xÐt, b¸o c¸o vÒ viÖc thùc hiÖn cña c¸c b¹n trong tuÇn võa qua.

                                - C¸c nhãm tr×nh bµy tr­íc líp.

                                - Líp th¶o luËn: H»ng ngµy b¶n th©n ®· thùc hiÖn ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ nh­ thÕ nµo?

                                - Tõng häc sinh kÓ l¹i nh÷ng viÖc lµm cña m×nh.

                                - Gi¸o viªn nhËn xÐt, khen ngîi

                + Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm ®«i: bµi tËp 3

                                - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh vµ th¶o luËn nhãm ®«i dùa vµo c¸c c©u hái sau:

                                B¹n nhá trong tranh ®ang lµm g× ?

                                ViÖc lµm cña b¹n ®· gän gµng s¹ch sÏ ch­a?

                                Em cã muèn lµm nh­ b¹n kh«ng? v× sao?

                - Yªu  cÇu c¸c nhãn lªn tr×nh bµy tr­íc líp ( mét b¹n hái, mét b¹n tr¶ lêi).

                                - Líp nhËn xÐt bæ sung thªm.

                                - Gi¸o viªn kÕt luËn.

* Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn thùc hµnh.

                - Yªu cÇu häc sinh tõng ®«i mét gióp nhau söa sang l¹i quÇn ¸o, ®Çu tãc cho gän gµng, s¹ch sÏ ( bµi tËp 4)

                - Häc sinh thùc hµnh - gi¸o viªn nhËn xÐt tuyªn d­¬ng ®«i lµm tèt.

                - Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt vµ ph¸t biÓu suy nghÜ cña m×nh vÒ viÖc lµm ®ã ?

                - TiÕp tôc gi¸o dôc häc sinh thùc hiÖn tèt h¬n viÖc gi÷ g×n th©n thÓ, ¸o quÇn gän gµng, s¹ch sÏ.

* Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn ®äc c©u th¬ cuèi bµi

                                DÆn dß häc sinh thi ®ua thùc hiÖn tèt.

3, VËn dông s¸ng t¹o c¸c ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc m«n ®¹o ®øc.

                Chóng ta ®· biÕt ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n §¹o ®øc ë TiÓu häc lµ c¸ch thøc, con ®­êng ho¹t ®éng thèng nhÊt gi÷a gi¸o viªn, víi vai trß tÝch cùc, tù gi¸c cña häc sinh nh»m gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô, ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu t­¬ng øng cña m«n häc nµy.

                MÆt kh¸c d¹y häc m«n §¹o ®øc ®­îc xem xÐt kh«ng chØ d­íi gãc ®é gi¸o dôc bëi ®©y lµ con ®­êng quan träng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho c¸c  em. V× thÕ ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n §¹o ®øc bao gåm c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc kÕt hîp víi c¸c ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc.

                Trong d¹y häc ph­¬ng tiÖn d¹y häc ®­îc coi lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p vµ nhê ®ã gi¸o viªn - häc sinh  míi tæ chøc thùc hiÖn ®­îc c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Nã võa chøa ®ùng néi dung võa hç trî gi¸o viªn vËn dông ph­¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ h¬n, gióp häc sinh häc tËp thuËn lîi, dÔ dµng h¬n. V× vËy ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ vµ vËn dông s¸ng t¹o c¸c ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Bëi lÏ kh«ng tån t¹i bÊt k× mét ph­¬ng ph¸p nµo mµ cã thÓ ®ång thêi gi¶i quyÕt ®­îc ®Çy ®ñ, trän vÑn viÖc gi¸o dôc ý thøc, h×nh thµnh th¸i ®é, t×nh c¶m vµ rÌn luyÖn hµnh vi, thãi quen ®¹o ®øc cho häc sinh. Mµ ph­¬ng ph¸p nµo còng cã ­u nh­îc ®iÓm riªng.

                VÝ dô:

                ph­¬ng ph¸p kÓ chuyÖn cã ­u ®iÓm lµ ®Ó t¸c ®éng ®Õn ý thøc vµ t×nh c¶m ®¹o ®øc gióp cho häc sinh cã biÓu t­îng vÒ mÉu hµnh vi ®¹o ®øc ( tÝch cùc hoÆc tiªu cùc) ®­îc ®­a ra qua truyÖn kÓ. Nh­ng nh­îc ®iÓm cña nã lµ ch­a gióp häc sinh hiÓu râ néi dung, b¶n chÊt cña chuÈn mùc ( sù cÇn thiÕt vµ c¸ch thùc hiÖn), l¹i cµng kh«ng thÓ trùc tiÕp gióp cho häc sinh cã hµnh vi ®¹o ®øc cÇn thiÕt… V× vËy trong qu¸ tr×nh d¹y häc gi¸o viªn cÇn vËn dông phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p víi nhau, tuyÖt ®èi kh«ng c­êng ®iÖu ho¸ mét ph­¬ng ph¸p nµo. §ång thêi ph¶i lùa chän vµ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn t­¬ng øng phï hîp.

                Song viÖc lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn khi d¹y häc mét tiÕt, mét bµi ®øc phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­: TÝnh chÊt cña bµi ®¹o ®øc, kh¶ n¨ng cña häc sinh, nhiÖm vô c¬ b¶n cña tiÕt häc, c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn cã, c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan ngo¹i c¶nh...

                V× vËy, ë tõng tiÕt cã thÓ vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p sau:

                - ë tiÕt 1: CÇn lùa chän vµ sö dông phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p nh­: kÓ chuyÖn, ®µm tho¹i, th¶o luËn nhãm, ®ãng vai, nªu g­¬ng, tæ chøc trß ch¬i, rÌn luyÖn…

                - ë tiÕt 2: CÇn lùa chän vµ sö dông phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p: Th¶o luËn nhãm, tæ chøc lµm viÖc c¸ nh©n.

                - §èi víi thêi gian gi÷a c¸c tiÕt ®¹o ®øc cÇn lùa chän vµ vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra, rÌn luyÖn…

                VÝ dô: Khi d¹y bµi: " LÔ phÐp víi anh chÞ, nh­êng nhÞn em nhá" ( tuÇn 9) t«i ®· vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc nh­ sau:

                TiÕt 1:

Ho¹t ®éng 1: KÓ l¹i néi dung tõng tranh ( bµi tËp 1)

                - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh nhËn xÐt viÖc lµm cña c¸c b¹n nhá trong tranh vµ kÓ l¹i néi dung tõng tranh theo nhãm ®«i. Häc sinh sö dông vë bµi tËp.

                - Yªu cÇu mét vµi häc sinh kÓ l¹i tr­íc líp - sö dông m¸y chiÕu vµ vë bµi tËp.

                - C¶ líp th¶o luËn, bæ sung.

                - Gi¸o viªn chèt l¹i néi dung tõng tranh vµ kÕt luËn.

Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn, ph©n tÝch t×nh huèng ( bµi tËp 2) ®o¸n xem b¹n nhá trong tranh sÏ lµm g× ?

                - Häc sinh th¶o luËn nhãm 4 dùa vµo tranh vÏ vë bµi tËp.

                - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu c¸c c¸ch gi¶i quyÕt  ( sö dông m¸y chiÕu).

                - Líp nhËn xÐt.

                - Gi¸o viªn chèt l¹i mét sè c¸ch øng xö.

                - Yªu cÇu häc sinh lùa chän c¸ch gi¶i quyÕt cña m×nh vµ nªu râ v× sao em l¹i chän c¸ch gi¶i quyÕt ®ã?

                - Gi¸o viªn kÕt luËn.

Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt hµnh vi trong tranh ( bµi tËp 3)

                - yªu cÇu häc sinh nèi tranh víi " nªn" hoÆc " kh«ng nªn " cho phï hîp.

                - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n ( lµm vë bµi tËp)

                - Yªu cÇu mét vµi häc sinh nªu c¸ch lµm vµ gi¶i thÝch t¹i sao nèi nh­ vËy sö dông m¸y chiÕu.

                - Líp nhËn xÐt bæ xung.

                - Gi¸o viªn nhan¹ xÐt -> kÕt luËn tõng tranh

ho¹t ®éng 4: Häc sinh tù liªn hÖ

                - Gi¸o viªn nhËn xÐt, khen nh÷ng häc sinh thùc hiÖn tèt.

                - H­íng dÉn ®äc hai c©u th¬ cuèi bµi.

                - Yªu cÇu häc sinh thi ®ua thùc hiÖn tèt h¬n ë tr­êng líp, ë gia ®×nh. C¸c nhãm theo dâi nhËn xÐt vµ b¸o c¸o víi gi¸o viªn vµo tiÕt häc sau.

                - Yªu cÇu tiÕt sau häc sinh chuÈn bÞ mét sè trß ch¬i, mét sè lo¹i qu¶

                TiÕt 2

ho¹t ®éng 1: sö dông ph­¬ng ph¸p b¸o c¸o.

                - Yªu cÇu mét vµi häc sinh b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn hµnh vi cña m×nh ë gia ®×nh.

                - C¸c nhãm b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn hµnh vi cña b¹n ë tr­êng, líp vµ ë gia ®×nh ( nÕu c¸c em quan s¸t ®­îc ).

                - Gi¸o viªn nhËn xÐt khen ngîi.

ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i s¾m vai theo c¸c t×nh huèng trong c¸c bµi tËp trªn. ChuÈn bÞ ®å ch¬i, hoa qu¶.

                - Gi¸o viªn chia nhãm vµ yªu cÇu häc sinh ®ãng vai theo c¸c t×nh huèng trong tranh 1+ 2 ( bµi tËp 2) vµ tranh 5 ( bµi tËp 3).

                - C¸c nhãm quan s¸t tranh ( vë bµi tËp) ph©n vai.

                - Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy.

                - Líp nhËn xÐt c¸ch thÓ hiÖn vµ øng xö cña c¸c b¹n nh­ vËy ®· ®­îc ch­a? v× sao ?

                - Gi¸o viªn kÕt luËn.

* Ho¹t ®éng 3: Häc sinh tù liªn hÖ hoÆc kÓ tÊm g­¬ng lÔ phÐp víi anh chÞ, nh­êng nhÞn em nhá.

                - Yªu cÇu häc sinh tù liªn hÖ vÒ viÖc thùc hiÖn cña m×nh ( 3-4 häc sinh kÓ)

                - Yªu cÇu häc sinh kÓ vÒ nh÷ng tÊm g­¬ng mµ em biÕt.

                - Gi¸o viªn nhËn xÐt nh÷ng em thùc hiÖn tèt, nh¾c nhë nh÷ng em cßn thùc hiÖn ch­a tèt hoÆc ch­a thùc hiÖn.

                * Gi¸o viªn nªu kÕt luËn chung vµ gi¸o dôc häc sinh thùc hiÖn tèt, tiÕp tôc ph¸t ®éng thi ®ua thùc hiÖn gi÷a c¸c c¸ nh©n vµ gi÷a c¸c nhãm.

4, D¹y lång ghÐp viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc trong c¸c m«n häc kh¸c vµ qua viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp.

                §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu cña m«n häc vµ gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh ngoµi viÖc chó träng d¹y tèt c¸c bµi ®¹o ®øc trong ch­¬ng tr×nh t«i cßn chó ý d¹y lång ghÐp viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong c¸c m«n häc kh¸c vµ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸. Cã thÓ nãi c¸c m«n häc ë TiÓu häc nãi chung vµ ë líp 1 nãi riªng ®Òu cã kh¶ n¨ng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Cô thÓ nh­ sau:

1. M«n to¸n:

                Khi d¹y häc m«n to¸n t«i ®· gi¸o dôc häc sinh cÈn thËn, lßng kiªn tr×, tÝnh chÝnh x¸c, biÕt t«n träng sù thËt.

2. M«n tËp ®äc

                Trong giê tËp ®äc t«i th­êng kÕt hîp viÖc t×m hiÓu néi dung cña bµi víi viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh

                VÝ dô:

                Khi d¹y bµi " tr­êng em" t«i gi¸o dôc häc sinh biÕt kÝnh träng thÇy c« gi¸o, ®oµn kÕt yªu th­¬ng b¹n bÌ, yªu tr­êng, yªu líp, biÕt b¶o vÖ vµ gi÷ g×n tr­êng líp s¹ch ®Ñp.

                Trong bµi " bµn tay mÑ" t«i gi¸o dôc häc sinh t×nh c¶m kÝnh yªu mÑ, biÕt ¬n mÑ vµ gióp ®ì mÑ

                Hay khi d¹y bµi "Ng­êi b¹n tèt" t«i ®· gi¸o dôc häc sinh ph¶i biÕt gióp ®ì b¹n, yeue quý b¹n v...v...

3, M«n kÓ chuyÖn

                Trong giê kÓ chuyÖn t«i còng th­êng xuyªn kÕt hîp viÖc t×m hiÓu néi dung chuyÖn víi viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh.

VD:

                - Khi d¹y bµi " Thá vµ Rïa" t«i gi¸o dôc häc sinh ®øc khiªm tèn, ®i ®Õn n¬i vÒ ®Õn chèn, kh«ng la cµ däc ®­êng.

                - Trong bµi " B«ng hoa cóc tr¾ng" t«i gi¸o dôc häc sinh lßng hiÕu th¶o ®èi víi «ng bµ, cha mÑ, nhÊt lµ khi bÞ èm.

                - Trong bµi " Dª em nghe lêi mÑ" t«i gi¸o dôc häc sinh biÕt v©ng lêi «ng bµ, bè mÑ, thÇy c« vµ ng­êi lín tuæi.

4. M«n tù nhiªn vµ x· héi

                Khi d¹y m«n häc nµy, ®èi víi nh÷ng bµi cã néi dung liªn quan, t«i còng ®Òu cã nh÷ng c©u hái gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh.

                VD:

                - Khi d¹y bµi " VÖ sinh th©n thÓ" t«i ®· gióp häc sinh hiÓu biÕt nh÷ng c«ng viÖc lµm cô thÓ gióp th©n thÓ s¹ch sÏ, gän gµng. Tõ ®ã gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc thùc hiÖn tèt, tÝch cùc thi ®ua gi÷ g×n vÖ sinh ®Ó th©n thÓ ®­îc s¹ch sÏ gän gµng.

                - Hay khi d¹y bµi " gia ®×nh" t«i gi¸o dôc t×nh c¶m kÝnh träng, lÔ ®é, v©ng lêi, yªu quÝ, gióp ®ì nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh.

                - Khi d¹y bµi " nhµ ë" t«i gi¸o dôc häc sinh t×nh yªu ng«i nhµ m×nh, cã ý thøc ch¨m lao ®éng th«ng qua nh÷ng viÖc lµm võa søc, cã thãi quen ng¨n n¾p, gióp ®ì bè mÑ dän dÑp nhµ cöa s¹ch sÏ gän gµng.

                - Khi d¹y bµi " An toµn trªn ®­êng ®i häc" t«i gi¸o dôc häc sinh ý thøc khi tham gia giao th«ng, gióp häc sinh thùc hiÖn tèt luËt giao th«ng

                * Ngoµi viÖc kÕt hîp t×m hiÓu néi dung ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh  trong tÊt c¶ c¸c tiÕt häc t«i cßn chó ý rÌn ý thøc vµ nÒ nÕp cho häc sinh nh­: viÖc nãi n¨ng  lÔ phÐp, nãi thµnh c©u, cã th­a göi, kh«ng nãi leo, kh«ng ®ïa nghÞc  trong giê häc. Khi ®­a, nhËn mét vËt g× ®ã ®èi víi gi¸o viªn ph¶i dïng hai tay vµ nãi lêi phï hîp. §Æc biÖt th«ng qua c¸c ho¹t ®éng häc tËp nh­ th¶o luËn trong c¸c tiÕt häc t«i ®· rÌn cho häc sinh thãi quen giao tiÕp lÞch sù, th©n mËt, cëi më víi b¹n, kh«ng nãi tôc, chöi bËy hoÆc nãi trèng kh«ng. ViÖc nµy t«i giao cho c¸c nhãm th­êng xuyªn theo dâi nh¾c nhë.

                * Bªn c¹nh ®ã trong c¸c tiÕt ho¹t ®éng  tËp thÓ t«i còng dµnh mét l­îng thêi gian nhÊt ®Þnh cho viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Cô thÓ:

                Trong c¸c tiÕt ho¹t ®éng tËp thÓ theo chñ ®iÓm t«i ®· gi¸o dôc häc sinh vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ tr­êng, lßng kÝnh yªu vµ biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o. T×nh c¶m kÝnh yeue B¸c Hå, th¸i ®é kÝnh träng vµ yªu quý «ng bµ, cha mÑ. Cã ý thøc tham gia c¸c ho¹t ®éng uèng n­íc nhí nguån, gi÷ g×n truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc th«ng qua c¸c h×nh thøc nh­: Tæ chøc v¨n nghÖ, h¸i hoa d©n chñ, tham quan, ñng hé…

5, Tró träng viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp m«n ®¹o ®øc cña häc sinh

                KiÓm tra ®¸nh gi¸ lµ mét kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh d¹y häc m«n ®¹o ®øc, nã ¶nh h­ëng s©u s¾c ®Õn chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ d¹y häc. Th«ng qua viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ gi¸o viªn n¾m ®­îc møc ®é gi¸o dôc cña häc sinh vÒ c¸c mÆt kh¸c nhau: ( tri thøc, kü n¨ng, th¸i ®é) ®Ó tõ ®ã cã sù ®iÒu chØnh, t¸c ®éng thÝch hîp ®Õn c¸c em,  trong ®ã cã viÖc kh¾c phôc ®iÒu chØnh nh÷ng lÖch l¹c, ®Þnh h­íng cho c¸c em thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi ®óng ®¾n.

                - MÆt kh¸c ®Ó viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®¹t kÕt qu¶ tèt ®èi víi tõng bµi t«i ®· vËn dông ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸ nh­ sau:

1. KiÓm tra ®¸nh gi¸ qua lêi nãi:

                Ph­¬ng ph¸p nµy gióp gi¸o viªn kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh th«ng qua lêi nãi cña c¸c em cña c¸c em, v× vËy th­êng ¸p dông trong hÇu hÕt c¸c bµi ®¹o ®øc, b»ng c¸ch nµy gi¸o viªn cã thÓ kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¶ ba mÆt tri thøc, kü n¨ng, hµnh vi th¸i ®é ®¹o ®øc cña häc sinh.

                VÝ dô: Khi kiÓm tra bµi: " LÔ phÐp v©ng lêi thÇy gi¸o, c« gi¸o" t«i sö dông nh÷ng c©u hái sau:

                - VÒ tri thøc:

                a. T¹i sao ph¶i lÔ phÐp v©ng lêi thÇy gi¸o, c« gi¸o?

                b. C¸c em ®· lÔ phÐp, v©ng lêi thÇy gi¸o, c« gi¸o nh­ thÕ nµo?

                - VÒ kÜ n¨ng: T«i yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt hµnh vi vµ øng xö t×nh huèng sau:

                Trªn ®­êng ®i häc, Lan gÆp c« gi¸o Thu. Lan khoanh tay lÔ phÐp chµo c«

hoÆc

                Giê ra ch¬i, b¹n Linh ®· xÐ vë ®Ó gÊp m¸y bay

                - VÒ hµnh vi: t«i yªu cÇu häc sinh tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh

                - VÒ th¸i ®é: T«i yªu cÇu häc sinh cho biÕt th¸i ®é cña m×nh vÒ nh÷ng hµnh vi ®ã.

2. KiÓm tra ®¸nh gi¸ qua c¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm:

                - §iÒn ®óng - sai

                - §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç chÊm

                - §¸nh dÊu (+) vµo tr­íc nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm ®óng

                - §¸nh dÊu (+) vµo tr­íc c¸ch øng xö phï hîp

                - §¸nh dÊu ( +) vµo tr­íc nh÷ng ý kiÕn mµ em ®ång ý

3. KiÓm tra ®¸nh gi¸ th«ng qua hµnh ®éng, viÖc lµm cña häc sinh ( thu nhËp chøng cø):

                §Ó thùc hiÖn ®­îc ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn chó ý quan s¸t hµnh vi, viÖc lµm, cö chØ, lêi nãi hay nghiªn cøu kÕt qu¶ ho¹t ®éng do häc sinh thùc hiÖn trong häc tËp, trong thùc tÕ cuéc sèng cña m×nh.

                VÝ dô: Sau khi häc bµi:" Gän gµng s¹ch sÏ " c¸c em ®· thùc hiÖn ®­îc nh­ thÕ nµo.

4. KiÓm tra ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c lùc l­îng gi¸o dôc:

Nh­ chóng ta ®· biÕt c¸c chuÈn mùc, hµnh vi ®¹o ®øc líp 1 gåm nh÷ng mèi quan hÖ réng lín gi÷a Gia ®×nh - Nhµ tr­êng - X· héi. VËy lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®­îc häc sinh cã thùc hiÖn hµnh vi ®¹o ®øc hay kh«ng vµ thùc hiÖn nh­ thÕ nµo? Theo t«i gi¸o viªn cÇn ph¶i kÕt hîp víi gia ®×nh vµ c¸c lùc l­îng gi¸o dôc kh¸c (c¸c tæ chøc, c¸c ®oµn thÓ x· héi, d©n c­ n¬i c¸c em sinh sèng...).

VÝ dô: Khi d¹y bµi "LÔ phÐp víi anh chÞ em, nh­êng nhÞn em nhá" t«i ®· trao ®æi víi gia ®×nh, khu d©n c­, b¹n bÌ c¸c em ®Ó n¾m b¾t xem c¸c em ®· thùc hiÖn nh­ thÕ nµo?

Cã thÓ nãi mét m×nh gi¸o viªn khã thµnh c«ng trong viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh. Do ®ã gi¸o viªn cÇn thùc hiÖn vµ phèi hîp tèt c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸. Nh­ vËy viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ míi ®¶m b¶o tÝnh toµn diÖn, c«ng b»ng, kh¸ch quan vµ tÝnh ph¸t triÓn.

 

c. kÕt qu¶ kh¶o s¸t

Nhê sù vËn dông s¸ng t¹o, hiÖu qu¶ nh÷ng biÖn ph¸p trªn n¨m häc nµy t«i ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ cô thÓ nh­ sau:

* §èi víi häc sinh:

C¸c em häc sinh trong líp ®Òu rÊt yªu thÝch m«n häc.

C¸c em ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ høng thó trong c¸c giê häc, tù t×m ra kiÕn thøc vµ thùc hiÖn theo c¸c néi dung kiÕn thøc mét c¸ch tù gi¸c, tÝch cùc.

§Æc biÖt, 100% häc sinh trong líp ®Òu hiÓu râ vµ n¾m ch¾c c¸c hÖ thèng chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc.

Häc kú I:               + Sè häc sinh xÕp lo¹i A+ lµ : 37 häc sinh ®¹t 92,5%

                                + Sè häc sinh xÕp lo¹i A lµ : 3 häc sinh ®¹t 7,5%

* §èi víi gi¸o viªn

§­îc sù quan t©m gióp ®ì cña Ban Gi¸m hiÖu, sù nç lùc, cè g¾ng cña b¶n th©n t«i nhËn thÊy n¨ng lùc chuyªn m«n cña m×nh ngµy cµng ®­îc n©ng cao.

Chuyªn ®Ò nµy ®­îc c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong khèi ®ång t×nh vµ ¸p dông vµo tõng bµi d¹y ®¹t kÕt qu¶ tèt.

Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn, bªn c¹nh nç lùc cña ban th©n, ý thøc v­¬n lªn trong häc tËp cña häc sinh cßn cã sù chØ ®¹o ®óng h­íng, nhiÖt t×nh, s¸t sao cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. ChÝnh v× vËy mµ giê häc §¹o®øc hiÖn nay ®· trë thµnh mét giê häc vui s«i næi hÊp dÉn ®èi víi t«i vµ c¸c em häc sinh.


d. kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ

1. KÕt luËn

Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y líp 1 nhiÒu n¨m, t«i nhËn thÊy ®Ó cã ®­îc thµnh c«ng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong gi¶ng d¹y ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau:

1. T×m hiÓu kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ ph©n lo¹i c¸c ®èi t­îng häc sinh.

2. Nghiªn cøu kü néi dung  bµi d¹y, chuÈn bÞ bµi thËt chu ®¸o tõ ®å dïng ®Õn viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp.

3. BiÕt vËn dông s¸ng t¹o c¸c ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc theo h­íng lÊy häc sinh lµm trung t©m cña mäi ho¹t ®éng, gi¸o viªn chØ lµ ng­êi ®Òu khiÓn, tæ chøc, h­íng dÉn.

4. Ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ ba m«i tr­êng gi¸o dôc: Nhµ tr­êng - Gai ®×nh - X· héi.

5. Gi¸o viªn ph¶i thùc sù say mª vµ t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp. TÝch cùc tù häc, tõ båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô. Lu«n lµm chñ kiÕn thøc, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, t¹o kh«ng khÝ nhÑ nhµng, tho¶i m¸i trong c¸c tiÕt häc.

6. RÌn cho häc sinh cã ý thøc tèt rong häc tËp, ®Æc biÖt lµ viÖc chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®Õn líp.

Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm mµ t«i ®· vËn dông trong gi¶ng d¹y gióp c¸c em häc sinh líp mét häc tèt m«n ®¹o ®øc, t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ ®¹o ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. BGH vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp.

2. KhuyÕn nghÞ

HiÖn nay m«n ®¹o ®øc líp 1 ch­a cã ®ñ ph­¬ng tiÖn ®å dïng d¹y häc. VËy kÝnh mong c¸c cÊp gi¸o dôc cÇn bæ sung thªm ®å dïng d¹y häc cho m«n häc nµy.

C¸c cÊp l·nh ®¹o cÇn tæ chøc thªm c¸c chuyªn ®Ò vÒ m«n §¹o ®øc ®Ó chóng t«i häc tËp.


tµi liÖu tham kh¶o

 

 

1. Ph­¬ng ph¸p d¹y m«n ®¹o ®øc ë tiÓu häc

2. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ®¹o ®øc 1

3. Vë bµi tËp ®¹o ®øc 1.

 

 

H¶i Phßng, ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008