Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 4D3 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 556

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 4D3 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 83 Bùi Hùng  Anh 5 4.5 9.5 9 9 9.5 7.75 9 10  
2 84 Phan Thanh Hiếu  Anh 5 5 10 8.5 9 9.5 6.5 8 9  
3 85 Nguyễn Thị Ngọc Cầm 5 4 9 8.5 9 6.75 6.25 9 9  
4 86 Hoàng Thị Khánh  Chi 5 4 9 8.25 9 8.5 6 8 9  
5 87 Nguyễn Hà Chi 5 5 10 9.5 10 8 7.25 9 9  
6 88 Phạm Ngọc Tiến Dũng 5 3.5 8.5 7 8 8 5 8 7  
7 89 Phạm Ngọc Diệp 5 3 8 7.75 8 6.25 7 9 8  
8 90 Hoàng Tiến  Đạt 5 4.5 9.5 9.5 10 9 9.75 9 9  
9 91 Nguyễn Thành Đạt 5 4.5 9.5 9 9 8.5 9.25 9 9  
10 92 Phạm Thị Thu 5 4.5 9.5 9.25 9 9 7.75 9 10  
11 93 Phạm Minh  Hiếu 5 4.5 9.5 9 9 10 9.5 9 9  
12 94 Vũ Minh  Hiếu 5 4.5 9.5 4.5 7 8 6 8 8  
13 95 Đoàn Việt Hiếu 5 5 10 9.5 10 9.5 9.75 9 9  
14 96 Đặng Hoàng  Huy 5 4.5 9.5 8.5 9 9.25 10 8 9  
15 97 Lê Thu  Huyền 4 2 6 7.75 7 5.25 5 8 6  
16 98 Vũ Thanh  Hương 5 4.5 9.5 9.5 10 9 9 7 9  
17 99 Hoàng Trần Thảo Linh 5 5 10 9.5 10 9 10 9 9  
18 100 Tạ Khánh  Linh 5 5 10 9.5 10 9.25 9.5 9 8  
19 101 Vũ Nhật  Linh 5 5 10 8 9 6.5 6 9 8  
20 102 Nguyễn Đức  Mạnh 5 5 10 8.5 9 8 7.75 8 8  
21 103 Nguyễn Quang  Minh 5 5 10 9.5 10 9.5 10 9 10  
22 104 Nguyễn Vũ Hải Nam 5 4 9 7.5 8 8 7.25 8 8  
23 105 Nguyễn Ngọc  Nghĩa 5 4.5 9.5 8.5 9 9.25 7 8 8  
24 106 Nguyễn Thị Bích Ngọc 5 4 9 4 7 7 5.75 8 8  
25 107 Phạm Thanh  Nhàn 5 4.5 9.5 9 9 9 10 9 9  
26 108 Nguyễn Trần Uyển Nhi 5 4 9 9 9 8.75 7.75 8 9  
27 109 Phạm Gia Phong 5 4.5 9.5 9 9 9.25 9.5 9 9  
28 110 Thái Anh  Quân 5 4.5 9.5 9 9 9.5 7.5 9 9  
29 111 Phạm Nhật  Quang 5 5 10 9.75 10 10 9.75 10 10  
30 112 Nguyễn Hồng Sơn 5 5 10 8.5 9 9.25 9.75 9 9  
31 113 Phạm Thị Thanh  Thanh 5 4.5 9.5 9 9 8.75 8.75 9 8  
32 114 Lê Phương  Thảo 5 4 9 8.5 9 6.75 8 7 8  
33 115 Phạm Quang Thịnh 5 4 9 6.75 7 8.75 7.5 8 7  
34 116 Lê Đinh Hoài Thương 5 4 9 7.75 8 6.5 8.75 8 7  
35 117 Nguyễn Thị Bích Thủy 5 2.75 7.75 6.75 7 4.75 6.25 7 6  
36 118 Đào Thị Thu Trang 4 3.5 7.5 8.25 8 6 7.5 9 9  
37 119 Đinh Huy 5 3.5 8.5 6.75 8 5 5 8 7  
38 120 Trần Hoàng Hải  Yến 5 5 10 8 9 8 7.25 9 8  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG