Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 4D2 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 545

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 4D2 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 38 Đoàn Phương  Anh 5 4.5 9.5 9 9 9.25 9.75 9 10  
2 39 Nguyễn Ngọc Anh 5 5 10 8 9 9 8.75 10 9  
3 40 Phạm Thị Hiền Anh 5 4.5 9.5 8.5 9 9.25 10 10 10  
4 41 Phạm Thu  Anh 5 4.5 9.5 9.5 10 9.75 9 10 10  
5 42 Vũ Nam  Anh 4 5 9 8.5 9 7.5 9 9 9  
6 43 Nguyễn Ngọc  Cường 5 3 8 7.5 8 7.5 5.5 9 8  
7 44 Lê Quốc  Dũng 5 4.5 9.5 9.5 10 9.5 9.25 10 9  
8 45 Đoàn Thùy Dương 5 3 8 9 9 8.75 10 9 10  
9 46 Phạm Nguyễn Yến  Dương 5 3.5 8.5 9 9 9.5 9.75 9 9  
10 47 Trịnh Thùy Dương 5 5 10 9.5 10 8 8.5 9 9  
11 48 Hoàng Hải Đăng 5 4.5 9.5 9 9 8.75 10 9 10  
12 49 Đoàn Ngọc Đức 5 5 10 8 9 9.5 9.75 10 9  
13 50 Vũ Minh  Đức 5 4 9 7 8 7 6.5 9 8  
14 51 Nguyễn Vũ Minh Hải 5 4.5 9.5 9 9 7.5 8.5 9 8  
15 52 Lê Việt  Hòa 5 5 10 9.25 10 10 10 10 10  
16 53 Đinh Thị Khánh Huyền 5 5 10 9 10 9 10 10 10  
17 54 Ngô Thị Khánh Huyền 5 5 10 8.25 9 7.5 10 9 9  
18 55 Phạm Khánh Huyền 5 4.5 9.5 9 9 9.25 9.25 9 9  
19 56 Lê Nguyễn Vân Khánh 5 5 10 9 10 8 10 10 10  
20 57 Đào Nguyễn  Khoa 4 5 9 8.25 9 8 8 10 9  
21 58 Phạm Ngọc  Khoa 5 4.5 9.5 9 9 9.25 10 9 9  
22 59 Lê Thị Minh  Khuê 5 5 10 10 10 9.5 10 10 10  
23 60 Vũ Thanh Lâm 5 4.5 9.5 8.5 9 9 10 9 9  
24 61 Hoàng Linh Linh 5 4 9 8 9 9.25 9.75 10 9  
25 62 Lê Ngọc Phương Linh 5 4.5 9.5 9 9 9.25 10 10 9  
26 63 Phạm Bá Hà Linh 5 4.5 9.5 9 9 9.25 9.5 10 10  
27 64 Nguyễn Đại Long 5 5 10 8 9 9.5 7.75 9 9  
28 65 Phạm Đức  Long 5 5 10 9 10 10 10 10 9  
29 66 Đặng Xuân Hạnh Mai 5 5 10 8.5 9 9.25 10 9 9  
30 67 Ngô Trịnh Quang Minh 5 4.5 9.5 9 9 10 9.75 10 10  
31 68 Vũ Nguyễn Hiển Minh 5 3.5 8.5 8 8 8.75 8.75 9 8  
32 69 Ngô Ngọc  Nhi 5 5 10 9 10 9.5 10 10 10  
33 70 Trần Yến  Nhi 5 5 10 10 10 10 10 10 10  
34 71 Phạm Linh  Phong 5 5 10 8.5 9 10 10 10 9  
35 72 Lê Nguyễn Hà Phương 5 5 10 8.5 9 10 8.5 10 9  
36 73 Nguyễn Quỳnh  Phương 5 5 10 9.5 10 10 10 9 9  
37 74 Phạm Bích  Phương 5 4.5 9.5 8.5 9 9.5 10 10 9  
38 75 Đỗ Minh  Quang 5 4.5 9.5 8 9 9 9.5 9 9  
39 76 Lê Trần Phú  Tài 5 5 10 8 9 9.25 8.75 10 9  
40 77 Hoàng Hải Thanh 5 5 10 10 10 10 10 10 10  
41 78 Vũ Minh  Thư 5 4.5 9.5 9 9 10 10 10 10  
42 79 Nguyễn Thế Toản 5 4.5 9.5 8.5 9 9 9.25 9 9  
43 80 Nguyễn Thị Ngọc Trang 5 5 10 9.5 10 10 9.5 9 9  
44 81 Nguyễn Hoàng Uyên 5 4 9 9 9 9.5 8.5 10 9  
45 82 Phạm Trọng  Việt 5 4 9 7 8 8.25 5 10 8  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện