Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 4D2 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 614

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 41 Vũ Tú  An 5 2.5 7.5 8.5 8 8.75  
2 42 Nguyễn Ngọc Anh 5 3 8 8 8 9  
3 43 Nguyễn Phương  Anh 5 3 8 9.5 9 9  
4 44 Nguyễn Thành Nam  Anh 4.5 4 8.5 7.5 8 8.25  
5 45 Phạm Nguyễn Quỳnh  Anh 4.5 4 8.5 8 8 7.25  
6 46 Đào Đình  Bình 4.5 3.5 8 7.3 8 8  
7 47 Nguyễn An  Bình 5 4 9 9 9 9.5  
8 48 Tạ Huy  Cường 4.5 3.5 8 8 8 6  
9 49 Lại Ngọc  Diệp 5 3 8 8 8 9  
10 50 Trần Thùy Dung 5 3 8 8 8 9.5  
11 51 Đỗ Trọng  Dũng 5 2 7 8 8 7.75  
12 52 Đặng Thái  Dương 5 3 8 9.5 9 10  
13 53 Nguyễn Thành Đạt 4.5 4 8.5 7.3 8 7.5  
14 54 Khổng Mạnh  Đức 5 4 9 9 9 9.75  
15 55 Phạm Việt Đức 5 3 8 6.5 7 7.75  
16 56 Lê Thu 5 3.5 8.5 9 8.75 9.5  
17 57 Phạm Thanh  5 3 8 8 8 9.75  
18 58 Nguyễn Đức Đại  Hải 5 2.5 7.5 6.5 7 8.5  
19 59 Nguyễn Đức  Hiển 5 4 9 7.5 8 10  
20 60 Nguyễn Hoàng  Huy 5 2.5 7.5 7.5 8 9.75  
21 61 Trần Quang Huy 4.5 3 7.5 9 8 8.75  
22 62 Dương Phạm Nhật  Khôi 4.5 4.5 9 8.5 9 8  
23 63 Nguyễn Khánh  Linh 4.5 4 8.5 9 9 8.5  
24 64 Nguyễn Vũ Mai  Linh 4.5 4 8.5 9 9 8.5  
25 65 Phạm Hiền  Mai 5 4 9 9 9 10  
26 66 Vũ Thị Phương  Mai 4.5 3.5 8 6 7 7.75  
27 67 Nguyễn Hà  Minh 4.5 5 9.5 7 8 8  
28 68 Vũ Bình  Minh 4.5 5 9.5 8.5 9 9.5  
29 69 Mai Nhật  Nam 4.5 5 9.5 7.5 9 9.5  
30 70 Lê Hoài  Nam 4.5 3 7.5 7 7 9  
31 71 Nguyễn Thu  Ngân 5 5 10 9 10 8.25  
32 72 Đàm Thị Hồng  Ngọc 5 4.5 9.5 7.5 9 8  
33 73 Phạm Thị Thanh  Nhân 5 3 8 8 8 9.5  
34 74 Hoàng Nguyễn Thùy  Nhi 4.5 3.5 8 8 8 8.75  
35 75 Ửng Thị Phương  Quỳnh 4.5 5 9.5 9 9 8.75  
36 76 Phạm Hoàng  Sơn 5 4 9 8 9 9  
37 77 Lương Nguyễn Minh Trang 4.5 5 9.5 6 8 7.75  
38 78 Vũ Minh  Trang 4.5 3 7.5 7 7 9.5  
39 79 Đinh Đình Hải Việt 5 5 10 8 9 10  
40 80 Dương Đức Minh 4.5 3 7.5 5.5 7 9.75  
41 81 Nguyễn Hạ Vy 4.5 4 8.5 8 8 8.75